OCR Output

|

Register.

De har redan i inledningen framhållits, att de i alla de här utgifna

manuskripten förekommande uppgifterna om lapparnas hedendom
ytterst härröra från THoMmas vVoN WEstENS undersökningar och förhör. I
viss mån kan detta kanske räknas dessa uppgifter till förtjänst; en och
samma person bör i olika trakter och gentemot olika förhörsobjekt ha
förhållit sig på ungefär samma sätt och begagnat ungefär samma metod.
Å andra sidan se många ögon mera än två, och synpunkterna kunna
växla betydligt hos olika undersökare, till gagn för forskningen, om
samma företeelse råkar undersökas af flera personer. En förutsättnings¬
lös, modern undersökning af lapparnas religiösa föreställningar hade man
dock i alla händelser icke kunnat vänta sig af någon forskare på 1720¬
talet. Den största bristen i VON WEsteENs anteckningar härleder sig
emellertid från hans tydligen otillräckliga kännedom om lapparnas språk.
Den har dels gjort, att han icke kunnat obehindradt meddela sig med
sina undersökningsobjekt (jfr Qvicstanp, Kildeskrifter, s. 61) och således
icke kunnat vara säker på att få sina frågor rätt uppfattade och rätt be¬
svarade, dels har den också många gånger resulterat i en barbarisk och
svårbegriplig skrifning af de lapska orden. Ibland har han så läst fel
i sina egna anteckningar och skrifvit af de lapska termerna oriktigt (se
sid, 2, not 6 och många ställen här nedan), hvilket sedermera naturligtvis
i ännu större utsträckning skett, då hans anteckningar kopierats af andra
personer, som kanske varit alldeles okunniga i språket.

Man måste sålunda vid begagnandet af handskrifterna alltid erinra
sig dessa felkällor och söka eliminera de ur dem härflytande felen. I
textnoterna ha redan en del sådana fel påpekats, och i registret fortsättes
nu så vidt möjligt den filologiska 'behandlingen af uppgifterna, utan
hvilken de ibland kunna bli missvisande. I många fall har dock intet
kunnat göras, enär de föreliggande uppgifterna varit så knapphändiga.
Man må sålunda ingalunda lita på, att de uppgifter, där ingen anmärk¬
ning gjorts, verkligen äro relativt felfria; om det funnes någon möjlighet
att kritiskt undersöka dem, skulle de kanske visa många brister.

I de normalformer för gudanamnen, som nedan föreslagits, har man
sökt följa handskrifternas skrifformer så långt som möjligt och undvikit
användande af icke internationella bokstäfver.