OCR Output

UR HANS SKANKES »EPITOME HISTORIE MISSIONIS LAPPONIC4>». 109

6) deres Trold-daab og gien-daab for Sygdommes skjyld, og for
Noide-konst at naae.

7) deres gand-skjyden, gand-fluer, og gand-stav.

8) deres Rune-bommer, Noidiske Spaadomme og gienviisninger.

9) deres selv-giorte hellige dage, som Torsdag og gamle Juledage.

10) deres bedragelige Syene og Aabenbarelser.

11) deres vantroo om Sviin, at mand ikke maa &ede dem, fordi
de ere Runerens heste.

12) deres vederstyggelige maade at frie paa, neevnlig ved brende¬
viins umaadelige drikken, og at kjöbe bruden.

13) deres overmaadige drukkenskab, og helst naar de skulle gaae
til Kirke og Guds bord.

14) deres forargelige börne-tugt, at de lerer sine börn utugtig
tale og rune-jougen, ifra de först begynde at tale, tillade börn at raade
sig selv, og aldrig straffer dem, hvorfore börn ere gierne Forzeldre
ulydige; men ded verste er, at mange sette deres börn i Skole til
fjelds hos Troldmeestere.

15) deres ublue tale, uhböflige omgiengelse, uskikkelighed naar de
faae mad, den de sjelden velsigner.

16) Qvindernes herredömme og tyrannie over deres mend.

17) Manges forpagtninger med Satan, at de have givet ham deres
Sjele bort, og mand kand ikke snart opregne alle deres ugudeligheder.

18) Ja de har giort vore Kirker selv til afguder, hvilke de raabe
paa i deres Sygdomme.

J viide af

19) deres afgudiske löfter.

20) deres Reyser i Aanden, som de kalder dem.

21) deres superstitieuse björne-begravelse.

22) utugtige ord ved kugle-stöbninger.

23) deres hofmodige tanker om dem og deres forfeedre, at de ere
alleene vise og Engler behagelige.