OCR Output

UR HANS SKANKES »EPITOME HISTORIE MISSIONIS LAPPONICA>». 107

Staupk, Buel.

Staupkedni, Bue-Moder. Vid. Jugsakka.

Stelko, Börse !,

Stelko-edni, Börse-Moder.

Sturennemo, den Lapperne troe at sende Smaakopper.

Tonto, de Lappiske Noiders Opvartere, som de af Saiwo faae til
deres tjeniste, og ere deres Spiritus Familiares og hemmelige Raad¬
givere, dem de ellers kalde Saiwo- og Noide-gadse.

Toor-olmai, Thors Stridsmand, i. e. Noidens Liv-garde medens hand
sviimer og giör Jamikaimo-reysen”?.

Thelomantia mulierum Lapponicarum non miranda, cum ad Ora¬
culum Delphicum Deamoni placuerit adhibere puellam, qve per ipsa
pudenda excepisse fertur, qv&e ederet, responsa.

U et V.

Weka, Belte.

Werold, Himmel 3.

Weerro-mora eller Liot-mora kalde Lapperne den birke-trunt, hvil¬
ken de sette over deres begravne Damengare eller Offers partikler.

Uddenemo eller Saiwo-nemo, navn med hvilket Lapperne efter

nogen i deres Saiwo kalde sine börn, naar de blive syge og ved ana¬

&
o
baptismum Magicum omdöbes. 'Deraf er uden tvivl, at de Nordske

kalde Udnavn ded i Dannemark kaldes öge-navn.

Sviime liggendes. Lappen forklarede, at kroppen ligger död, men Själen vandrer.
Själen, sagde han, raader djevelen for, og kroppen vilde ogsaa Satans Engle raade
for, som ligge derunder og luure derpaa; men Starbo (som hand kaldte ”Thoors karls
hund) hvilken imidlertiid haver at vogte Noidens krop, hand holder Fudno og Uljan.
Satan og hans Engle, derifra, og, om de ville tage kroppen, knurrer og bjefser, at
Thoors Svend vaagner og gaaer hen til Athjegads (ded er Torden) og vekker ham,
og da slaaer Athjegads eller 'Thoor paa djevle eller Trolde med sin Hammer, at de
ikke skal hindre Aanden, at den jo kommer i den döde krop igien, ey heller drage af
med ded sviimende Legeme. MDerfore da Sal. Her von Westen spurte om et synder¬
ligt character, som var tegnet nestderhos, svarede Noiden, at ded var Thoor-olmai,
eller Tordens Striidsmand paa een hest, hvilken havde at geleyde og forsvare Aanden,
imedens den er borte fra kroppen.» Jfr Hammond, s. 438.

1 Skriffel för sydlapska stäuke »bössa», hvilket ord sålunda fordom äfven har
kunnat betyda »båge».

2 Här hänvisas till den passus, som aftryckts ofvan i not 7 föreg. sida.

3 värald, väralt (ete.) »värld, väder, oväder» (jfr Qvigstad, »Nordische Lehn¬
wörter im Lappischen», s. 353).