OCR Output

UR HANS SKANKES >»EPITOME HISTORIZE MISSIONIS LAPPONICAD. 103

L.

Laidde, fugel, som Lapperne af deres Saiwo have sig til tjeniste,
og bruge naar de ligge i sviime at reyse med og at udfritte adskilligt.
Kaldes ellers Sojek eller Wuoko.

Lawa-Ailikes, Löverdagsmand.

Laukan, daab, toelse.

Laukedni, döbe-moder. Saa kaldes den Lappiske Qvinde som for¬
retter gien-daaben.

Leib-olmai, Skov-Trold, som Lapperne indbilde sig at raade for
Skovene og de vilde dyr som der ere.

Läotmora kalde Lapperne den trunt af birke-tre som de sette over
deres Damengare eller Offers partikler, som de begrave.

M.

Maderatja, Luftens höyeste Region, som Lapperne holde for et
Guddoms vesen.

Maderalkka, Luftens mellemste Region, som de ligesaa ansee.

Mcweros-Laidde, Konst-fugle, er ded samme som Wuoko eller Gand¬
fugle.

Manonasti og Mananasti, 2de Stjerner, som kommer Noider for
under deres Jamikaimo-reyser!.

Marianedni, Marie Moder i. e. Peiwe, Soolen. betyder stoor Lykke,
naar Ringen falder deroppaa.

Marian- Ugse, et Afgudsvaesen giort af Jomfrue Maria, hvilket een¬
deel Lappiske Familier troer at vogte dörren hos dem i deres Kotter, og
oplade dörren for dem naar Noiderne skulle ind og ud af Jamik-aimo.

Mora, et Tre. deraf Surik-mora, Werro-mora, Liot-mora.

1 Här följer en hänvisning: »Vid. P. III ad 23 Sept.». Där talas om samma
spåtrumma, som nämnes ofvan sid. 99 not 4: »Sal. Her von Westen gik ner (Gille¬
skaal) hver een Rune-bomme igiennem, som nogen af dedte Prestegields Lapper hid¬
indtil havde betjent sig af. TIblandt saa mange superstitions-Tegn fandt hand paa een
Rune-bomme nogle u-sedvanlige characterer, hvorom da hand spurte, hvad de vilde
betyde? svarede Eyermanden, at ded var Manonasti og Mananasti. Og kom Sal. Her
von Westen saaledes til at forstaae Astronomiam Diabolicam blandt Lapperne. Ti
Noiden forklarede ham, at begge vare Stjerner, som kunde komme Noiden for under
deres Jamik-aimo-reyser. Naar den förste, nevnlig Manonasti, gaaer ind i Maanen
for Noiden, medens hand farer i Aanden paa sin reyse, da er hand viss paa, at den
Kone, som hand seer for, er frugtsommelig med drenge-barn; men gaaer Mananasti
ind i Maanen medens hand saa farer, da gaaer Konen med Pige-barn.> Härefter föl¬
jer stycket om Guerga, se ofvan. Hammond, s. 439 £.