OCR Output

UR JENS KILDALS APPENDIX. 91

saa, at om hand end har 4. Passe vare, saa har hand dog Passe vare
olmaj, og Passe vare neyda i et hvert af dem; men en noyd har ge¬
menlig ikke meer, en een Passe vare lodde, een Passe vare guli, og
een Passe vare Sarva; En hver af disse boer kun i et af hans Passe
vare; dog kand det endelig vel hende sig, at en Noyd har 2. Passe
vare lodde, een i et hans Passe vare, een i et andet; men 2. Passe vare
guli har hand ikke; i et hans Passe vare kand hand have staaendes
sin afdöde fader (eller en anden ner beslegtet) hvilken hand, efter
accord, mod offer, har faaet op af Jabmeaymo til at vere reyn-vogter
af Passe vare paa 1. 2. eller 3. aar, og saa farer faderen (eller hvem
hand har faaet til reyn-vogter) ned i Jabmeaimo igen.

Naar nu en Noyd vil have Passe vare olmay til sig, for at spörge
dem om raad udj et, eller andet, da kalder hand med sin göuge-sang
sin Passe vare lodde til sig, for at hand skal flyve hen, og hente til
ham Passe vare olmaj; og saa som hand da giemenlig har bedre haab
om et hans Passe vare, at dets olmaj skal komme til ham, end til et
andet Passe vare om dets olmai komme, saa siger hand Passe vare
lodde, til hvilket et af hans Passe vare hand skal flyve hen, for at
begiere, at dets olmaj skal komme til ham, vil de ikke komme, saa
sender Jhand denne lodde til et andet hans Passe vare, komme da
dets olmaj, saa spörger hand dem om hvad hand trenger om, at spörge,
og faar svar der paa.

Naar Noyden setter gan ud paa andre, da bruger hand fornem¬
melig Vwrnes lodde, og Passe vare guli der til, endelig og Passe vare
lodde; ellers naar det angaar store ting, setter band og Passe vare Sarva,
og Passe vare olmaj ud, hvilket gan dog ikke giör virkning uden paa
afgudiske, eller vantroe mennisker (ex. g. i hemmelig aandelig behandling
fik hr Thomas af lapper, som hand i en vis field-bygd havde faaet alle
omvendte, mange vidne (ia vidne af en hver lap i ser) at de selv,
förend hand kom op i samme fizeld-bygd til dem, holt alle samtlig den
störste Noyde-kionka! og spanderte 14. oxe-reyn til offer for at faa
gan udsat paa ham; men alt gan kom med en ser fart tilbage, og

Noyderne, som havde giort ganen ud, kom 1i stor fare.)

1 Detta hade skett på nyåret 1723 i Fiplingsmarken och Foldalen på gränsen
mellan nuv. Nordlands och Nordre Trondhjems amt, jfr Hammond, ss. 450 f., 454.
Noyde-kionka = nåidförsamling, jfr s. 26, not 1.