OCR Output

FORBUS JÄMFÖRELSE OCH REFUTATION. 87

spår lycka ellr Olycka; hammaren därpå är satans wärktyg, som drif¬
wer munnen till tahl, iag menar denna munnen till spådom enär han
till de afsatte Gudar föres. Apollo war en updicktad Gud och dess
beläte med en yxa huggen: sammaledes lapptrumman huggen af trä
med en yxa i skogen, och uthprydd med afgudabeläten och siglfwer,
sosom Herren beskrifwer afgudarna. Ier. 10. 3. 4. Hedningarnas af¬
gudar äro icke utan fåfengelighet: de hugga ett träd i skogenom och
mästaren giör det till med en yxa och pryder det med silwer och
Hos. 4. 12. Mitt folk frågar sitt träd och theras staf predikar dem,
så att de bedrifwa boleri. d. ä. afguderi emot sin Gud.

O tu fördömde Trumma satans redskap och instrument, förbannade
äro tina afmålade Gudar: förbannade tin ring och baja: förbannad tin
hammar och trumkäpp: förbannad then som tienar tig med slag, och
den som deraf sig betienar och låter slå ja alla de som samtyckia till
sådant slag och spådom, och hafwa sin lust däraf. Hvwart och ett slag
som på tig skier, är och blifwer dem ett satans slag i helfwete, ibland
de fördömdas andar som dem skola slå pina och martera, att ingen
bödell kan så plåga och handtära den, som i hans händer gifwen är:
intet Ormestyng giör sådant ve: ingen Scorpion med sitt bett sådant
qwahl: ingen ting i werldene uptänkias till sådant straff, om man
än hehla werdsens plågor förena kunde, sosom de fördömdas pina
och plåga i helfwetit är. Elden är ett swårt element, Gud tröste den!,
som han blir herre och rådande öfwer, han giör en Olidelig pina, sosom
allom wähl bekant är, och där det ey aldeles wore försökt, så må man
sättia sin hand ellr fot däri, så kan thet wähl förnimmas. Men helf¬
wetis eld är tusende falt swårare, Gud låte ingen Christen menniskia
det i sielfwa wärket förfara! Han bränner ey hehla kroppen allena,
utan jämwähl siälen: han brinner utan återwändo, icke till en tid, utan
i ewighet: brinner och bränner; men aldrig uppbränner, så länge Gud
är Gud, det är ouphörl. i alla ewighet.

Betrackte 'detta alla afgudadyrkare och giöre sann bot och bätt¬
ring uti tid; att de måge undfly oändel. helfwetis plågor i ewighet.

Herren af nåd och barmhertighet för Jesu aldraheligste pino och
död omwände oss alla ifrån syndene till sin fruchtan, ifrån mörkret till
liuset ifrån satan till Gud, ifrån helfwete till himmelen, ifrån fördöm¬

melse till salighet! Amen!