OCR Output

FORBUS JÄMFÖRELSE OCH REFUTATION. 85

wete, men ingalunda, ty de skola af dieflarna plågade warda i alla
ewighet, sedan de denna förskräckeliga domen på yttersta dagen af¬
hördt: Går bort ifrån mig i förbannade i Ewinnerlig eld, som
dieflenom och hans änglom tillredd är Matt. 25. 41. J den siön som
brinner af eld och swafwel Apoc. 19. 20. O att tå menniskiorna wille
betrachta sin stora förestående fara och fasa för diefwulens gemenskap,
samt sökia Herren Gud i himmelen till sin hielp och beskärmare,
att han må bewara them nådeligen ifrån satans snaro och alt afgudiskt
wäsende, på det de må wara lyckosamma i tiden och i ewigheten. Så
finner man och att diefwulen hafft sin tienst af menniskiorna genom
Passevaragwulli, bergfisk, som skall bewara Noidens ellr Trullkarlens
släl när han ligger i Loge ellr beswimmelse och skall fara till Jam¬
dimo ellr dödeland, att hämta tädan någon siuks menniskios siäl, som
samma Passevaraguulli skall föra till den siuka igien. Denna fisken
kommer öfwerens med ormen i paradiset, som talte till Eua bedrägelige
ord: Skulle Gud hafwa sagt: J skolen icke äta af detta trädet. Gen.
3. 1. Tå talade diefwulen genom ormen och lofwade lif, men blef
fördömmelse utaf, dödzens död den timmeliga och ewiga döden. Sam¬
maledes lofwar diefwulen Noiderne beskydd när de genom Passevara¬
guulli fara till dödeland, jämwähl den siuka lifwet; Men det blir dock
ey annat af, än att både den siuke och den siukes hielpare, trullkarlen
och alla de som i denna synden med råd och dåd delacktige äro, på¬
draga sig Herrans wrede och den ewiga döden, förlora kropp och siäl,
så framt icke en sann bot och bättring emellan kommer.

Hit hörer och Passevarasarva ellr fiällsRen, hwilken af Noiden
brukas att sättia uth på andra Noider ellr Trullkarlar, att frälsa sig
ifrån dem då han är i loge ellr beswimmelsen och emot them i strid
stadder. Men hwad är thetta och mehra dylikt annat än diefwulens
spel konst och grep, att hålla sina tienare otrones Barn i sina snaro?
Hwem will troo, att dieflarna äro emot sig sielfwa och strida mot hwar¬
andra? förstöres icke således theras rike? effter frälsarens C[hrist]i egna
ord Luc. 11.17. 18. Hwart och ett rike som söndrar sig emot sig
sielfft warder förrödt och huus faller på huus; är diefwulen emot sig

sielf, huru blifwer tå hans rike beståndandes? Apost. Petrus säger 1

söker hwem han upsluka må. Han är den gamble ormen. Apoc: