OCR Output

FORBUS' JÄMFÖRELSE OCH REFUTATION; 81

Härom lyda Herrens ord. Deut. 17.3. 5. :När någon går bort och
tienar andra Gudar. och tillbeder them, ware sig sol ellr måne ellr

någon himmelens här, thet iag icke budit hafwer, så skall tu uthföra

then samma mannen eller samma qwinnona, som sådana ondt giort
hafwa, till tina portar och skall stena dem ihiäl. Oförståndige och dår¬
achtige äro wisserligen the, som fruchta för månen och dess wrede, ty
hwad will man redas för ett liflöst och dödt ting, som ingen skada
menniskione tillfoga kan, utan må man och måste häller fruchta för
den, som kan förderfwa både kropp och siäl i helfwetit :Math. 10. KR SIA
Så har och diefwulen tillbållit sina barn att updickta sig osynliga at” ¬
gudar i lufften och them tillbedia och offra såsom hedningarna i sin
blindhet ährat diefwulen under ens mans liknelse, som de kallat Vul¬
canus och ment, att han giordt Torwiggen, och wara uphof till Torndön
och derföre offrat till honom.

Denna tidsens menniskior hafwa sammaledes ährat diefwulen i ens
mans liknelse, som de tänkt boo i skyn, wara blåkledd och hafwa en
hammar i handen Horagalles ellr Pajanolmai kallad, hwilken skall
gifwa liungeld och ”Tordön, det dock hafwer sina naturl. ordsaker;
ty såsom krut gifwer dån och knall, äfwen hafwer en stor krafft, enär
det antändes med eld capabelt att bryta berg och öfwerända kasta slott
och fästen, så kunna och tiocka skyar och moln, fallande på hwarandra
förordsaka dån och dunder, samt i tända den swafwelacktige Materien
till liungeld, såsom ett eldföre på flintan slagit gifwer eld: ändock för
menniskior "mycket så härutinnan som andre Herrens undersamme wärk
kan förborgat wara; men Guds wrede är öfwer sådane menniskior, som
taga ähran af Gudi och gifwa henne diefwulen, hwarföre gudz wredes
eld uptändt är den ewinnerliga brinna skall Jer. 17. 4.

Denne afgudenom är Offrat att Tordön och liungeld icke skall giöra

skada och giord en hammare af 2 fambnars längd, wackert uthskuren
och smord med OfferCreaturs blod, därhos aflagd bön att han Offret
wähbl annamma wille Mehr än dårskap att tiena andra Gudar och
tillbedia dem, hvarom Herren talar Deut 28. 14. 16 och förkunnar
ett faseligit och förskräckeligit straff således: om tu går effter frem¬
mande Gudar och tienar "dem, så skola, alla dessa förbannelser wara

öfwer dig: Förbannat skall tu wara i stadenom, förbannat skall tu |

wara på åkrenom etc.