OCR Output

80 FORBUS' JÄMFÖRELSE OCH REFUTATION.

Judarna knådäde deg och bakade kakor solene till ähra, hwarom
läses. Jer. 7. 18. Barnen hämtade wed och fäderna giorde upp elden,
och qwinnorna giöra degen, att de skola baka himmelens Drottning
kakor. Men Herrans wrede kom öfwer dem, ty thet står v. 20. ther¬
före säger Herren, Herren: Sij! min wrede och grymhet är uthguten
öfwer detta rum, både öfwer folk och fä, öfwer trin på markene och
öfwer. fruchten på jordene och skall brinna att ingen skall kunna uth¬
släckiat. Det samme hafwer man i denna tid försport, att folket
koket en gröt, och ätit honom sooljungfrumne till ähra; Men den samma
Herrans wrede, som brann öfwer Judarna, skall wisserligen ännu brinna
öfwer slika afgudadyrkare, brinna till nedersta helfwetit Deut. 32. 22.
så framt de icke omwända sig ifrån soolgröts ätande och andra sådana
styggelser och fördömmeligheter.

Så har man ock förnummit att samma sooljungfrume skall Offras
ett hwitt Creatur, och upphängias en ring wid Offeraltaret, som kallas
solring, then man beder henne wähl och gunstel. anamma.

Detta strider emot Herrans Guds klara förbod Deut. 4. 15. 19. Så
förwarer nu Edra siälar wähl, att tu icke uphäfwer tina ögon till him¬
melen och ser solen och månen och stiernorna och hehla himmelens
här, och tillbeder them och tienar dem, hwilka Herren tin Gud hafwer
förskickat allom folkom under himmelen.

Hedningarna ibland annat hafwa hafft många afguderier, äfwen
för måman och dess till och aftagande, jämwähl förmörkelse mycket
tillskrifwit, som dock sker af naturlige ordsaker the oss wähl bekante
äro. Äfwen hafwa menniskiorna de arma lappar i wår tid giordt, tå
de för Juhletiden om afftonen icke töras hugga wed, eyheller spinna,
tänkiande i sin dårskap, att den månen, som tå är på himmelen skall
wara en helig måne, samt en wreder och bister måne, och fördenskull
att stilla hans wrede är honom till ähra en ring uphängd i kåtan,
som han af rökehål i taket skall skina igenom.

Öfwer sådant afguderi klagar Paul. Rom 1. 25. the hafwa för¬
wandlat Gudz sanning i lögn och hafwa ährat och dyrkat de ting, som
skapade äro, öfwer honom som dem skapat hafwer, hwilken är wäl¬
signad ewinnerliga: amen.

Dårliga handla sådana Menniskior, att de wilja draga Guds swåra

straff och wrede öfwer sig, och ähra månen, som är ett dödt ting.