OCR Output

FORBUS' JÄMFÖRELSE OCH REFUTA TION. 79

Gud. Esek. 14. 3. Thetta folket hänger med sitt hierta, intill sina
afgudar och hålla fast uppå sins horeries förargelse, med straffets för¬
kunnande. v. 8. och iag skall sättia mitt ansickte emot them och giöra
till ett ordspråk och tekn. Mången har Offrat till henne i den tanken,
att hon om wåren skall giöra marken grön till renarnas födo; men
denna diefwulen den gröna jungfrun, har icke macht att draga ett strå
utur jordene, mindre gifwa gräs och måsa, utan Herren allena är den,
som gifwer allom sin spis i sinom tiid, uplåter sin milda hand, och up¬
fyller alt det som lefwer till wälbebagelighet. PV. 145. 15.

Det afgudiska folket har utskurit den gröna jungfrun till äbra ett
träd smort med blod och satt det wid Offeraltaret; Men Herren säger,
att både stodar och altaren skola förstörde warda, således Deut. 12. 3.
Bryter neder deras altare, slår sönder deras stodar, deras lunder upp¬
bränner med eld, och deras afgudabeleten kaster bort, och tager bort
deras namn uhr det rummet. Herren låfwar och sielf förstöra sådana
altaren och dem, som därpå offra Esek. 6. 4. 5. 15. HEdor altar skola
förrödd warda och edra Gudar sönderslagne warda, i skolen warda
hedningomen till rof och spott, sammaledes hoc dicto: att wäder skall
bortdrifwa dem, hwilko de icke skola kunna emotstå, och måste öfwer
sina Gudstienst till skam warda, alt offer i G. Test. som icke skedde
i Jerusalem, blef fördömt af Gud Deut. 12. 5. där som någon offrade
annorstädes än wid witnesbyrdsens tabernakel han skulle döö och
uthrotat warda. 3 Moys. 17. 9. uti Hierusalem måste ey offer ske
wid lifsstraff, så framt icke Herren sielf af himmelen gofwe eld och
uptände offret.

Aarons söner blefwo uppbrände af en eld, som utgick af himmelen,
medan de brukade annan eld till offret än den, som Herren sielf wille
nedsända Lev. 10. 2.

Uti N. Test. är alt offer fåfengeligit och förgäfwes, samt alle
gamble testamentzens offer upgäfne. Där någon nu will offra, sedan
Christus sig sielfwan på korset för oss offrat hafwer, hwarpå alla offer
i gl Test. hafwa sitt ögnamärke, så förnekar han, att Herren Christus
med sin kropps offer werldena försonat hafwer och fullgiordt för alla
menniskiors synder: har således ingen lott och dehl i Öhristo, utan i
satan, som i otrones barn wärkar alt det, som Herranom är en styg¬
gelse och till hans förtörnelse länder.