OCR Output

Forbus? jämförelser mellan lapparnas och de
klassiska folkens gudar samt refutation af
lapparnas afgudadyrkan.

öljer nu några fordna tiders hedniska afgudars uprepande och lap¬
F parnes afgudars jämförelse med dem samt en kort refutation af
deras dyrkan med skriftenes språk, och ett odisputerligit jämwähl sool¬
klart framwisande deraf, att den stora himmelens Gud, allena dyrkas,
ähras och tillbedias skall, hwilkens wrede alla afgudadyrkare sig på¬
draga, och hans därpå följande rättfärdiga hämd och straff så framt
en sann bot och bättring icke sker, med trogen och allwarlig förmaning
dertill, examinatoren om det wederstyggeliga afguderiet, till någon
hielpredo wid tillfälle att betiena sig af.

Herren Gud den allena Gud är och ingen annan 1 Cor. 8. 4. den
första och den sidsta utom hwilken ingen Gud är Es. 44. 6. gifwer i
sin helga lag och det första bodet klarl. tillkenna, hwad wi menni¬
skior om alt afguderi hålla skola, således tu skalt inga andra gudar
hafwa för mig Exod. 20. 3. hwarmed han alfwarl. förbiuder alt af¬
guderi, uppenbarligit och hemligit, och gifwer tillkenna sielfwa grun¬
den och fundamentet till sitt forbod, säyandes: Jag är Herren tin
Gud; Jag nembligen den enda alsmäctiga Guden, en i warelsen och
treenig i personerne, Gud fader son och den h. ande, som är, warit har
ifrån allan ewighet och blifwer ewinnerl. en herre som alting skapat
hafwer, uppehåller och regerar, herre öfr alla herrar, allestädes mnär¬
warande och wetande, nådig, rättfärdig ete. Tin gud som tig giordt
och skapat hafwer: Din Gud som genom Jesum Christum den andra
personen i Gudomen ifrån den ewiga döden tig frälst och förlossat
hafwer; Tin Gud som sitt h. ord tig gifwit och deri uppenbarat sin

inga andra Gudar hafwa för mig utan mig allena fruchta och ingen