OCR Output

FORBUS' FRÅGOR TILL LAPPARNA. 75

tro med ep gudelig och Herranom behagelig lefnad, att tu wandrar
i liuset, älskar hans h. ord, hörer det gierna giömmer det i ett ganska
godt hierta, och ställer titt lefwerne dereffter att tu i alt titt wäsende
och wandell wisar tig för en rätt Christen, och förhåller tig såsom en
Christen ägnar och bör. Tro på Jesum så warder tu salig, i denna
tro lef och döö, så lefwer tu och dör Herranom och hörer altid honom
till. Rom. 14. 8 så lefwer tu säll, dör säll och blifr i ewighet säll
och salig. Herren styrkie tig i sådana tro, hålle tig trofast alt intill
ändan, och effter sitt sanfärdiga löffte gifwe tig lifsens Orono Apoc. 2. 10.
Wari din hielp, starkhet och beskydd i den andeliga striden emot alla
helfwetis portar, att de intet warda tig öfwermäcktige! ware tin hielp

och tröst i sorg och nöd, i lif och död! Amen!