OCR Output

74 FORBUS FRÅGOR TILL LAPPARNA.

640 Hwad har gammalt folk sagt om siälen, att hon skall komma
effter döden?

650 Hwart komma de [onda] menniskiornas siälar NB till Rotaimo.

660 Komma de godas siälar straxt till Radien?

670 Hwilkenthera plats är bättre Rotaimo än Jamaimo?

680 Skall kroppen upstå af jorden ellr skall man få en ny kropp?
NB En ny kropp skall fås i Jamaimo.

690 Huru länge skall man bli i Jamaimo?

700 Huru slipper man tädan? NB När man i lifstiden Gudomen
lydig warit.

710 Westu att alt sådant är en stor dårskap och idell satans
spel och wärk till menniskians ewiga förderf?

720 Kan tu spotta åth Radien, Rananeit, Rariet ete. och säyva:
Twy tig och förbannad ware tu fördömde afgud. Ångrar tu titt
stygga afguderi, bedröfwas theröfwer af allo hierta, förkastar titt synda¬
wesende, omwänder tig till den sanna, lefwande och allsmäcktige Guden;
beder honom om nåd och förskoning, om tillgift och en nådig synder¬
nas förlåtelse? "Tror tu på Herran Gud allena och på din aldradyraste
frälsare Jesum Christum, som tig med sitt lidande pino och död för¬
lossat hafwer? Will tu offra tig Gudi allena och ingen annan, fruchta
honom och ingen annan, älska honom och ingen annan, tiena honom
och ingen annan jämte honom, tiena honom i helighet och rättfärdig¬
het? Si thesse äro the rätta tekn till en sann Christendom, hwilka
förutan en menniskia icke kan behaga Gudi, intet wara Gudz barn,
Gudz arfwinge och Jesu Christi medarfwinge till ewinnerligit lif.

Fördenskull sätt tig före med ett fast upsåt och fult alfwar, att
igenom Gudz nådh och hielp strida emot satan och hans fördömda
synd, som är afguderi. Kämpa manneliga under Herrans Jesu blodiga
fana, kämpa en god trones kamp: winlägg tig om, att christeligen
lefwa, wäl fullborda loppet och behålla trona, hwilken Herren skall
gifwa, den rättfärdige dommaren, på den dagen. 2 Tim. 4. 7. 8. nemb¬
ligen på sin stora tillkommelsedag att döma lefwandes och döda.

Tro på Herran Jesum, som tig och alle andre menniskior ifrån
synden, diefwulen och helfwetit förlossat hafwer: förkasta alt afguderi
och satans wärk, såsom det skadeligaste gifft och ditt högsta förderf;

Herranom den samma lefwande Gud en wederstyggelse, och wisa din
yggelse,