OCR Output

FORBUS' FRÅGOR TILL LAPPARNA. 73

370 Har tu slagit titt barn om Juleaffton, ett slag för Gud, ett
slag för fadren och ett för modren?

380 Har tu Offrat Julemorgon?

390 Har tu slagit med en skål uti Possio (högsätit) Leiboimai,
ellr Possiacca, ellr Saraca ellr Vxaca etc. till tienst om Julemorgon?

400 Har tu gådt till brunnen?

410 Hwad har tu Offrat att tu skulle få piltebarn?

4920 Hwem af ackerne kan förändra flickobarn i en gåsse i moder¬
lifwet? NB skall wara Vxaca.

430 Giör tu hwar dag tin bön till Saraca?

440 Har Saraca gifwit tig mat ellr tu henne?

450 Har tu sedt i Bräntwin hwem som stulit hade?

460 Huruledes blir man hulpen i siukdomen?

470 Har tu någon hulpit och på hwad sätt?

480 Hwad fick tu till lön?

490 Har tu talt med hulderen ellr Govetteren?

500 Har Saivoneide twättat tig med sitt watn Saimocase?

510 Hwad märke gaf hon tig? NB tå får hon gemenl. ett ärr
på kroppen.

520 Gaf hon tig icke en swart wårta under titt bröst, ellr på
din arm?

530 Har tu fått watn att dricka af Saivolmai ellr Saivoneide?
NB Saivoneide gifwer thet.

540 Har tu hållit Gudamåltid, ätit Radiens lekamen och druckit
Saracas blod, innan du begick Herrans högw: Nattward?

550 Hwarföre skulle du det giöra och hwad nytta hade tu
theraf?

560 Har tu slagit på lapptrumman ellr iåtit slå?

570 Har ringen och baja rörtz?

580 Hwart skola de röras och gå, när de spå lycka?

590 Hwart tå när the spå Olycka?

600 Är thet så skedt som ringen och baja wist?

610 Hwad har spåman gifwit tig till swar sedan han stigit upp
af Loge?

620 Har hans swar warit sant?

630 Hwad har tu gifwit honom?