OCR Output

T2 FORBUS' FRÅGOR TILL LAPPARNA.

130 Hwem har gifwit tig kropp och hwem siälen?

140 Hwad är titt namn som tu i andra dopet undfått.

150 Hwad heter tin Nemogvelle?

160 Har tu tin döpelses ring ellr har tu hafft honom?

170 Har tu den lilla bogen qgwar, som du skulle bära på din
kropp?

180 Huru giör tu tin bön till Gudarna? huru läs tu och beder?

190 Huru Offras till dem? |

200 Äre flere tå tillstädes än egit folk?

210 Hwem plägar offra och hwad giöra andre tå?

220 Äter man OfferCreaturens kiött för Offrandet ellr däreffter?

230 Har tu tillbedit 7 stiernorne (Seuloainen på finska) att de
skulle wärma wäderleken?

240 Har Saivolmai bewarat tig emot köld?

250 Har tu Offrat till Radien, Horagalles ellr Saraca, när tu
skulle giffta tig, att ditt gifftermåhl skulle bli lyckeligit?

260 När tu war ogifft, lät Saivolmai tig se hwem tu få skulle?

270 Hwem slog på trumman för tig, att wisa om tu snart skulle
få barn?

280 Har tu icke bedit Saraca om hielp under barnafödandet?

290 Har tu icke huggit wed Waraca till ähra under tin barns¬
börd? NB den weden skall wara helig, och icke röres wid, än mindre
uppbrännas.

300 Har tu uuder den tiden warit till brunn, att hämta watn
och slagit det neder Saraca till ähra?

31o Har tu ätit Saracas gröt effter födandet? NB det plägar
gemenl. ske BSaraca till ähra, som ey allenast hulpit barnawåndan,
utan jämwähl Formerat kroppen i moderlifwet.

320 Har tu Offrat till Saraca för tig och barnet?

330 Hwarföre aflägger tu titt bälte och kraga under månadz¬
siukan? NB det sker Saraca till ähra, och är ett wist tekn fill
qwinnotiden, när bältet och kragan äro aflagde.

340 Har tu hafft Julekunga stock ellr käpp i tin kåta? NB Jule¬
kung skall wara Strotagalles.

350 Har tu tortz hugga wed om Julemånaden?

360 Har tu spunnit den månaden, passemanu ellr ankaka kallad?