OCR Output

AT

Forbus?” frågor till lapparna.

Några frågor att föreställa Lapparne om deras afguderi, som
kunna appliceras till folket i orterne, effter det som afgude¬
riet är bekant.

10 Kan tu giöra redo, hwarest Gudarna wistas och hafwa sitt
tillhåld? Rf[esponsum] wid stiernehimmelen, i lufften, på jordene och
under jordene och mycket diupt nedre.

20 Hwilka af dem har tu tillbedit [och] offrat, Radien, Kirfwa
Radien, Rananeit, Rariet, Solen, Månen, Horagalles, Biexolmai, Gissen¬
Olmai, Ailkes, PassevaraOlmai, Passevaraneide, Leibolmai, Kasolmai,
Maderaca, Saraca, Vxaca, Iuxaca, Jameacca, Vurnesladde, Nubelolmai
(diefwul uti lapska språket) Rota ellr någon annan?

30 Hvwilka af them hafwer warit tig gunstigast och gifwit tig den
bästa framgången och lyckan?

40 Har tu offrat till Radien, Kirfwa Radien ellr Rananeit för
tina Renars lyckosamme trefnad?

50 Hwad har tu Offrat ellr hwad plägar man offra till dem.

60 Hafwer tu hafft lycka sedan tu offrat ellr låtit offra för dig.

70 Hafwa gudarna swarat tig genom spåman ellr i drömmen.

80 Hafwa BSaivogossarne ellr Passevaraolmai, kommit till dig i
drömmen, ellr huru Offta, hwar weka, ellr hwar natt och gifwit tig
något tillkenna?

90 Har tu Offrat solene ellr thess Jungfru? och hwad har tu
Offrat.

100 Har tu ätit soolgröt?

110 Joickar tu icke esomofftast och på hwem joikar tu? läs upp
tin Joikningsång, att man må höra dess innehåld.

120 Har tu ätit Leiboimais lekamen och druckit Sarednis blod

i wato? NB Måste wara Radiens lekamen, som gifwit siälen.