OCR Output

| 70 RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL FORBUS BERÄTTELSE. |

| sitt fördömmeliga wäsende, ehrkiänne sin synd ock bekiänne honom

| för Gud ock menniskiom på dett deras Siälar måge bewarade warda

| till de heligas arfslott, som Herren Iesus med sin dyraste pino ock

död oss förwärfwat ock i himmelen till sagt hafwer, hwilko samt med |
| Fadrenom ock den Heliga Anda then enda och allena odödeliga och

alswåldige Gudi wari ähra lof, ock prijs i allan ewigheet.

I Amen. |