OCR Output

RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL FORBUS BERÄTTELSE. 69

ock undsättning, så at hon både blifwit förlöst ifn stenen, jemwähl
at Samma steen blifwit den Högstas Son, ock fått macht at regera i
luften ock slå efter Perckel, eller Nebulolmai a[n]tingen denne far i trä
elr steen, som Thordön sönder slår ock i stycken at träffa Perkel.
Offres alt så denne Gudenom Thordön at han icke må slå folket eller
Creaturen ihiäl.

Thetta alt med mehra som beskrifningen innehåller kan före¬
falla någon otroligt, at et så fasligit Afguderie skall föröfwas i Lapp¬
marckerne, ock ett så uppenbart Spel drifwas med Satan men iag
håller thet förwist ock fast försäkrad derigenom dels genom Lap¬
parnas egen bekännelse i mångt måhl, ändoch de warit få som iag
dertill förmått, dels igenom sanfärdiga berättelser så wäl munteligen
som skrifteligen giorde. Ock kan iag här eij för bij gå ett ting som
mehrbemält beskrifning synes giöra i des sanning Suspect, nemligen
den döda hästen, som Rota eller Rulu skall rida uppå sin koos, medan
lapparne inga hästar äga, eller andra Creatur utan endast Reenar. Men
saken är richtig, ock hästen kan fås antingen död wid Norr siökanten,
eller lefwandes af de der boende Danska Siömän, så som äfwen lef¬
wandes kattor ock hanor wåra Swenska lappar, af de danska icke
länge sedan afhandlat hafwa. Hwilka Öreatur slag Gudomen i offer
skola ganska wäbl behaga. Och ehuru wähl alt sådant af den stoore
Gudens försyn underliga är i liuset kommit, så är doch ingen ting för
Lappen gemenare, än neka dertill, wiljandes på det högsta frikalla sig
för en sådan beskyldning, ock påstå sin oskyldighet, så at man stoor¬
ligen måste förundra sig öfwer, dett han så illfumdigt kan skyla sitt
Afguderi, ock föregifwer så som han ingen Afgud wiste utaf, mindre
honom ährade ock dyrckade, hwarom iag äfwen den berättelsen hafwer,
att en skiönt än 10 a 20 witnen wore till hans föröfwade Afguderij
skulle han doch eij förmås med endaste ord bekänna dett, så för¬
härdat, ock bunden af mörcksens Första ock denna werldenes Gud är
beklageligen mången i bland den förblindade Lappehopen.

Himmelens Gud, som den rätta Guden är ock ingen annan uplöse
Satans band ock uplyse det arma i mörckret, ock sådana willfarelser
grufweligen swäfwande folket genom then Helige Anda, medelst ordetz
kraft ock Predikoembetetz tienst, ock omwände sig till den sanna
lefwande Guden med en oförfalskad boot ock bättring, stygges wed