OCR Output

SENS IANSRSAAANSN

68 RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL FORBUS BERÄTTELSE.

åtskilligt, men på det de enfaldiga eij må förstå hans sång, så för¬
wänder han orden och kallar en qwinna wed annat namn, Reen wid
annat namn också widare, eller ock låter sången gå fort utan ord,
hållandes sig allenast wed tohn ock melodie, täncker på orden som
han för fruchtan intet tör framkomma med. Joikningen förnimmes
mäst allestädes hoos Swenska Lapparne, hälst tå de äro druckne, ock
fylleriet föröfwas af dem utan sky ock fruchtan så wäl Helge ock Hög¬
tidz dagarna, samt marcknadz tiden, så som annan tid ock tå nånten till¬
fälle är, at få bränwijn, hwilken i myckenheet föres till Lappmark ock
swagt nog försäljes till 4 eller 5 Dr kannan såsom i denna winteren
skedt är, derigenom Lapparna ingen ringa afsaknad i deras förråd ock
egendom taga ock Sochnarna temmeligen förswagas, som i detta åhr
alt för stor känning deraf hafwa, medan bränwijnet mäst af Sochn
Spanmåhlen brändt och tillwärkat är, ock folket af thessa begge Torneå
Sochnar skockewijs nödsakade warit begifwa sig till Österbotn till at
uphandla födan, Borgerskapet ingen farkost ad nästledne Höst fått till
hemorten, warandes det eftertänkeligit, ock ändock Herren Gud af sin
högt bepriseliga nåd ock godheet har welat wälsigna uti 9 åhr detta
landet med en tämmelig god ock ymnig åhrswäxt, skall likwäl hoos
folken på Spanmåhlen finnas en så stoor brist, at mästedehien eij äger
et Sädes korn till at i åhr så sin åker, hwilket iag förnemligast ock
endast det stoora missbruket af bränwijn i Lappmarken ock hela landet
tillskrifwa kan, ty om 4. eller 500. Tr åhrligen blifwit besparde, som
richtigt ock än derföre till öfwerflöd af bränwijn i Lappmarckerne Con¬
summerade äro, skulle sannerligen Almogen intet utsäde tryta.

Till Passevara eller helige fiel gifwes denne Raisonen at tå Synda¬
floden gåt öfwer hela werlden skola de fiel ock Passevara flutit ofwan
på watnet ock Salverat många menniskior som sedan blifwit Passevara¬
olmai, de der sedermera betiena menniskiorna med kundgiörande af
åtskilligit etc.

Om Horagalles eller Thordön föres af somliga en sådan berättelse,
at Thordön är den öfwersta ock högsta Gudz Son ock skall således fått

worden hafwande af Nebulolmai, eller parkal, ock det som skulle wara

gråt ock tårar förmåt den Högsta Guden, at komma henne till hielp