OCR Output

66 RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL FORBUS BERÄTTELSE.

Wed Laptrumman är at märckia det Rotaimo, Vurnes lodde ock
Iamaimo skola stå lägre så at större Spatium är emellan Radien och
dem, ock när baja röres wid Trumslag, reser sig spetzen up ock de 2

grenar stå på Trumman således Eh

Lappen har intet [alltid] alla Gudar satte på lapptrumman, dy en
dehl hafwa allenast små trummor, som mackligast kunna föras på re¬
sorna, icke heller brukar hwar Lappe ringen eller Baja tillika, utan
allenast ringen som med hammar slag röres, ock föres för en god lycka
till Radien, ock de andre gode Gudar, men för en ond lycko till:
Tamaimo, Rotaimo ock Vurneslodde.

Orsaken hwarföre på få trummor finnas den stoore ock altsmäch¬
tige Guden afsat ock afmålat, är denne at Lapparne dock till en dehl
hafwa dock försyn till att föra honom ibland de andra Gudarna an¬
sende honom så som en Konung, emot hwilkens förbod i första bud¬
ordet, de understå sig icke at införa hans namn, som derigenom så.
mycket mehra skulle bewekas till straf ock hämd öfwer dem, men de
andre Afgudar blifwa afsatte med theras wällbehag.

Theras namn på Trumman ock äfwen i Specificerandet effter
alphabet äro till större dehl richtigt införde, men Passevara, Passevara
serva, Passevaraolmai, Passevaragyvelle (Lodegvelle införd är den samme)

Specificerade Gudarna alle ock allestädes, i Lappmarckerne bekante,
utan andre i någras ställe ährade ock wördade; men följande äro mäst
bekante: nemligen Radien ock Beralderad, ock Beraldenolmai, som
äro alt ett Rananeid Befweneid, Aklogas, Vajanolmai eller Horagalles,
Saracca Saredni, Uxaca, så at nepligen [en] Lappe som reser öfwer fiel¬
ryggen antingen han en Swensk eller Norrsk är så hålles fri för den
Afgudadyrekan i joickning ock offer, med mehra som ofwan förmält är.

Om Passevara olmai är at berätta dett de inga wissa namn hafwa,
utan kännes igen af deras Passevara (heliga berg) som [de] wistas uti
såsom till exempel när en lappe hafwer Svappevara! eller Suckenara”?
till sin Passevara ock joikar eller täncker i sången nemner endera af

1 I Jukkasjärvi socken.
? Tydligen korrumperadt; skall möjligen föreställa Sekkuvaara, ett berg ett par
mil NO om Jukkasjärvi.