OCR Output

RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL FORBUS BERÄTTELSE. 635

om dett är emot them, måste the blidkas ock försonas medelst be¬
mälte Sacramentz begående ante Sacram Coenam.

Iuxaca är Moderakas andra dotter ock Uxaca den tridie i ord¬
ningen.

Hwad som införes om Nemogvelle eller Roffisken ock det trol
dop som sker i des namn, rättes således: Nemogvelle ock näst ofwan¬
före Sub num: 4: nämnes Saivogvelle (bergsfisk) böra intet räcknas
bland underjordiska Gudar, så som Iameacca med sina ITamecatser, utan
äro Gudarnas tienare. som fulfölja ock uppenbara deras wilja ock be¬
falning warandes [om] Nemogvelle, detta at i acht taga at det skall wara
raart för en lappe till att få Nemogvelle i sin tienst; Således rarare
än at wara döpt i Nemogvelle namn men så kan det dock hända, at
några Lapp[e] barn med troldop få honom i sin tienst så som en med¬
gifft uthi Troldop, i så måtto at Gudarna kunde undertiden meddela
barnet som omdöpes i den eller den Lappes namn dess Nemogvelle,
som han i lifstiden haft, det dock sällan sker, hwilket namn Afgudarna
antingen i drömmen eller medelst Spådoms Instrumenter förkunnas.
Ex: gra: Sar efter en Lappe som afliden är gifwes i trolldopet således:
Iag döper tig i dett namnet Sar at tu skall lefwa wäbl i dett namnet,
hwarmed barnet får tillika, den å syftade döda Sarens Nemogvelle ock
sedan af Lapparna sig emellan kallas Sar. Detta namn är wähl icke
någon Afguds namn så just ock expresse; men dock tagit af Saracca,
ock således barnet Subtilt döpt i Saraccas namn. Omdöpelsen kan skie
2. 3. 4: eller flera gångor, alt derefter som siukdomen antastar barnet
hwilket Noiden eller Trullkarlen genom drömmen eller Spådoms In-,
strumenter, har sig bekant ock äfwen förkunnar Föräldrom, at barnet
omdöpas skall, hälst då resan skall ske till Iamaimo ock dädan hämtas
den siukas Siäl. Ia så alment så som offret är, äfwen joickning ock
Passevara, så almen är ock omdöpelsen ock angifwes för san färdigt ar
de danska Missionarier, at ingen Swensk eller Norsk öfwer fielen re¬
sande Lapp finnas skall, som eij är dehlachtig af joiekning, Passevara
ock offer, i så måtto är ock omdöpelsen mycket almen ock TIterabel,
hwari barnet hwargång får nytt namn, ock ny ring eller Nemoskilt
at bära på sig, till stadfästelse af sitt andra doop, hwileken ring eller
skilt skall stadigt hängia på kroppen, eller wed kläderna så som en

heligdom.