OCR Output

AL

Rättelser och tillägg till Forbus” berättelse
äl ar 12

Ne Iag 1727 in martio författade en kort beskrifning om Lappar¬
nas faseliga Afguderij med mere, har iag erhållit nogare under¬
rättelse, om åtskilligt hwarefter min beskrifning dels rättad dels ock
tillöckt blifwer ock består i följande.

Kongelige Missions Herrarna uptecknas i bemälte beskrifning 4
till antahlet, men de skola wara 6. Missions vicarius Thomas von Vesten
är genom döden afgången ock i dess ställe Hr FEiler Hagerup för¬
ordnad. The då warande Missionarier äro en dehl befordrade till goda
Pastorater efter 4 åhrs giorde tienst wid Missionen ock andra i stället
emottagne.

Ibland Gudarna 1 luften nämnes 1 beskrifningen Sool ock Måne,
men de räcknas ibland Gudarna i Stiernhimmelen ock det hål som

föregifwit är Sub num. 4. wara giordt i wäggen, at Månen therigenom

lappkotan upstiger ock utgår.

December Månad eller den då skinande Månan kallas söder uppå
Anckaku eller Passemanu men Norri Lappmarcken Passemano allena.

Sub n: 5: tillägnas Bieckolmai offer af en skyffel af trä men rät¬
tare sagt; at när honom offres, upreses honom till ähra en skyffel som
blir qwar stående.

At Gudarna på jordene Saracca eller Saredni ock Leibolmai sker
thet Afgudiska Sakramentet ante Sacram Coenam, är orsaken, at Gu¬
darna icke må förtörnas och wredgas deröfwer, at Herrans Heliga
Nattward begås, som förnimmes antingen genom joikningen eller
Spådoms Instrumenter, eller ock igenom drömmen genom Passevara¬
olmai om det är Gudomen emot eller eij. Är dett [eij] emot så begås
Herrans Heliga Nattward, utan föregångit Afgudiskt Sacramente: men