OCR Output

56 LENNART SIDENIUS RELATION.

Fortäknelse på een deel oomvendta Lapp[ars Afguderij.]

Lapparna har optäkt sig åthskilliga Gudar på åthskilliga [ohrter.]

1. Skole een del hålla til högst oppe i Stiernehimmelen.

2. [Een del] längre neder i lufften.

3. En deel neder paa Jorden.

4. En [del] et stycke neder uthi jorden.

53. En deel myche diupt ned i jor[den.]

Jblant de Gudar, som äro allerhögst oppe i stiernehimmelen äro
Rariet! den förnemsta, somliga säijer at band er allestäds närvarandes,
somlige iche, dog förstaar de icke dän sanna guden wid Rariet.

Radien er nogot ringare än Rariet, som skal nedsända andan til
Menniskians undfångelse i Moders livet, og överleverar dän Mader¬
akke”? i händer, som åther igiän straxt åt dåtteren Sarakka antvarder
samma anda, som låther växa kiöt på Andan, intils dät blifwer til et
fullkomligt foster. Radien optager de döda til sig, når de effter döden
en tid lång hafwa warit i dödningernes land.

Rana Neida boer og mycket högt oppe i stiernehimmelen, som
råder öfwer de fäll, som först om wåren grönskas, og hon gifwer nyt
gräs til renens föda. Om wåren giöra Finnarna offer til hänne, på det

Reenen måtte komma i tijd til gräsgång.

Gudarna, som äro längre ned i luften, äro:

1. Beive solen, hvilken Lapperna offra til, på det den skal skina
wäl, og giöra at gräset wäxer til Reens föda, og derföre offrar Lappen
til hänne hvita cereatur og om Midsommaren äter de grödt til hännes
ära: de offra og til solen för åthskilliga stukdommar, besynnerligen för
mangell på förstånd.

2. Torden, som lapperna har kallat een Gud, som offtast blifwer
og Menniskier ihiäl. När han i sin wreede har låtit sig höra i lufften,
har de låfwat honom offer, hwilket de okså hafwa hållit.

1 Förf. har först skrifvit >Radien», men strukit det och omedelbart fortsatt med
»Rariet den förnemsta — — —.»

? Förf. har först skrifvit »Sarak», men strukit det och omedelbart fortsatt med
»Maderakke&e i händer — — —.»