OCR Output

skulle hon sannerl. fasa före, och iag [finner mig] incapabel med pen¬
nan beskrifwa, dock vill i un[derdånig]het nämna ett, som nästan alment
practicabelt [war, så snart] någon handel drifwes skulle, är brändvijn
[derwid brukat som] Lappen så öfwerflödigt niuter, at han hafwer
[hwarken hand] eller foth, wett och skiäl, utan ligger på golfwet så¬
som [oskiäligt] creatur (ja 10 och 20 uti ett huus) mumlar i sång
och joickning, eller dessförinnan ursinnigt fälas och framfar: Man kan
tänckia, huru med handeln tilgått, ty förän Lappen derifrån trädt, är
alt hwad han sålt, consummerat, och kan händt, at han ändå blifvit
skyldig. I Enontekis giorde iag för några åhr den remarqven, effter
inkommen berättelse af det brändvijn, som Borgerskapet med sig haft,
at 70 hushold af Lappar på 3 dagar supit öfwer 2000 Dr Koppr Mtz
wärde !, det iag äfwen på en Rikzdag angifvit, och sammalunda i
Visitations Acten will erhindra mig hafwa infört. Hwad skulle så¬
dant ösande tiena Lappen till nytta, som til större delen ogiörligen
kan hålla sig, när han slipper til smaken, och om han än skulle gifwa
2, 3 plåtar för en kanna, achtar han det intet, allenast han får, som
jag ock under krijgztiden för wisso erfarit. Wore ock önskan wärdt,
at Prästefolcket sielfwe skulle för missbruk af brändvijn wara be¬
friade, hvilcket af dem mångenstädes förspöries wara öfwat och än
öfwas, som är mehr än beklageligit: Domaren och Befalningz-hafwande
äfwen af samma missbruk lottlöse, och att med Justicens och Kongl. Maijttz
förordningars handhafwande icke så lamt skulle tilgå, hwarigenom alt
med mera, den arme Lappen i mehr än mången måtto är högeligen
til beklagandes. Skulle Eders Excellence härutinnan genom Gudz nå¬
diga bistånd förmå någon ändring, wore det herranom visserligen en
tacknämlig giärning. Scholehus i Jukasjerf äro nu färdige, och de
som skola upbyggia dem i Utisjoki, mötte mig i Koutokeino: af in¬
formatorer har iag ännu intet hört, hvileka borde wara walde karlar
och til den angelägna förrättningen skickelige; skulle Venerandum
Consistorium lämna det här i Torneå lappmarck uti mitt förslag, så
vill iag näst gudz hielp see til at kunna förskaffa tienliga subjecta
dertill, hwarwid wore önskeligit, at de på en sådan swår och aflägen

1 Det nominella värdet af en daler kopparmynt, uttryckt i nu gällande mynt,

var år 1720 2 kr. 63 öre; dess ungefärliga köpvärde var emellertid c:a 3 gånger större
än det nominella värdet.