OCR Output

dm —— &

FORBUS' BREF TILL ARVID HORN. 47

om den Högstes ähra och det arma Lappfolcketz sanna omwändelse.
Nog är det sant, at ett stort afguderij än i dag hos dem beklageln
går i swang, såsom Eders Excellce äfwen af den andra berättelsen och
hosgående relationen säkert i nåder afftaga täckes, det 1ag ock af
några wed föreställandet deraf, förnam; men de fås ogiörligen til en
uppenbar bekännelse så länge lifstraffet dem öfwerhänger, hvileket om
Hans Maijtt täcktes allernådigst upsäija medelst öpit Placat, så wore
intet tvifwelsmål, at ju många komme til sin syndz bekännelse: wed
hvilcken högt angelägen och Gudi tacknämlig sysla nödigt är, at weder¬
börande Prästerskap och andre anläggia all flijt och möda dertill, och
att alt brändvijn i lappmarcken må förbiudas, som giör ett bekla¬
geligit hinder i lapparnes artan[de och böljande til det godt är och
Gudi behageligit!; i lärande, läsfande och) deras Gudztienst, medan en
hop tid effter annan nedifrån 6, [10,] 15 och 20 Miler begifwa sig til
dem til helge- och stora högtidz[dagar,] tå lappen til en stor del allenast
3 gångor om åhret infinner sigh uti Gudz hus, och öfwerlasta med
brändvin, at de til intet godt beqvämlige äro, såsom äfwen nu i Jul¬
tiden uti Jukasjerf skedde och altid tilförende sammaleds skedt,
det iag hwar gång, tå visitation hållitz, sökt hindra och förmena:
anfört ock klagan deröfwer på någre Rikzdagar, och i underdånighet
wed senaste Rikzdag föredragit af visitations Acten, hållen i Kouto¬
keino d. 16 Tanuarii 1726, samma beträffande, hwarest folcket nu,
Gud wari evinnerl. prisad och högtlåfwad! den bästa fruchten i Torneå
lappmarck, förspöria låtit, at ändock Borgerskapet wed marcknadens
påstående hade brändvijn öfwer nog med sig, likwäl på 6 dagar, tå
iag der vistades, såg ingen fuller. Hans Maijtt i Danmarck skall för¬
budit alt brändwijns supande sine Lappar wed kyrckiostraff både för
den som köper och super, jemwäl den som sällier, hvilcket en köpman
ifrån Alten, Christian And för säkert berättade, lärandes iag innan kortt
få part af högst förmälte konglt förbod. Om höga öfwerheten såge
[det] stygga framfarande med brändvijn, som än öfwes, äffwen i] marck¬
nadz tider ?, ändock eij så uppenbart med försäl[liande sålsom förr, så

1 Ett sådant för de svenska lappmarkerna gällande, totalt bränvinsförbud ut¬
färdades den 3 dec. 1740. Det upphäfdes emellertid 1752. Förbud mot brännvins¬
försäljning till lapparna utfärdades i Norge 1726 och 1728, men tillämpades ej med
något större eftertryck. Jfr Haller, s. 35 ff.

2 Genom en kungl. förordning af den 3 okt. 1723 hade det förbjudits att sälja
eller skänka bränvin till lapparna under pågående marknad.