OCR Output

Högwälborne Hr Grefwe, Kongl.-M[aijtz och] Riksens Råd, samt
President
Nådige Herre

ders hög Grefl. Excellence och dess höga anhörige at det innewarande

Nyija åhret jemte många påfölliande, må warda lyckosamt, frögde-,
fult och i alla måtto af Herranom Gudi wälsignat, är min tro innerliga
önskan! Til underdån ödmiuckast föllie af min skyldighet och i mit
fö[re] gifne försäkran, jemwäl i anledning af Eders Excel[lces] nådigste
swar, understår hos HEders Excellée iag med [den] diupast wyrdnad
inkomma, bönfallandes med lika u[nder]dån ödmiuckhet om et nådigt
uptagande och påögnan [af] föliande berättelser: Min resa til Lapp¬
marcken har iag [genom den Högstes hielp och bistånd lyckeln giort,
för [sådan] nåd den alsmechtige wari evinnerln ährad! [och fått 1]
händer Missionariens Lenart Sidenii egenhän[diga bref] och berättelse
om Lapparnes stygga afgude[ri som här] jämte in Originali öfwer¬
skickas, hwaraf [Eders Excellee] nådigst förnimma täckes, at den rela¬
tifon iag hos Hans] Kongl.—Maijtt så wäl, som hos Eders [Excellce
förleldit åhr under påstående Rikzdag i största underdånighet insinuera
månde, om bemte lappars fasliga afgudadyrckan, är sann och richtig,
hafwandes iag säkert förmodat, at råka någon Missionariwmm personl. i
lappmarcken, men det slog mig felt, af hwad orsak och hinder, kan
eij veta, hwarföre och förän iag fick Sidenii berättelser i hand, iag
skref 2ne Missionarier! till och afskickade åfwanförmälte min Relation,
med begiäran, at de med flere af Missionen wille genomse den och
meddela mig sin tancka, om iag deri rätt träffat, eller i något och
hvad felat, anmodandes, at de nästkommande åhr, vil gud, skulle åtaga
sig beswäret och möta mig i Jukasjerfz lapmarck, det de otvifwel¬

achtigt så mycket häller giörandes warda, såsom de wijsa en stor ömhet

1 Simon Kildal och Lennart Sidenius; deras svar aftryckas här nedan.