OCR Output

Forbus? privata promemoria för ytterligare
undersökning af lapparnas afguderi.

ärwed måste man giöra sig noga underrättad om följande.

H 10 hwilka Radiens andra sysslor äro, som honom tillskrif¬
was, än att gifwa siälen, taga menniskian igen af Iamaimo och gifwa
Renlycka.

20 Om Kirfwa Radien närmare.

30 Item om Rananeit och Rariet.

40 Om flera Gudar bo högt under stiernhimmelen.

530 Om sool och måne reknas ibland de Gudar ellr ibland dem
som i lufften äro.

60 Om ey flera Gudar finnas i lufften än de upsatte.

70 Om PassevaraOlmai hafwa särskilte namn, och särskilte egen¬
tel. sysslor.

80 Om Passevara och Saivo, hwad dess hielp är och hwilken tienst
dem giöres.

90 Om Passevara ellr Saivosarva (Bärgz-Renen) .Passevaralodde
(bergzfogell) Roffogelen) Passevaraguulli (Bärgzfisken) räknas ibland dem
som boo under jordene, item om deras syslor.

100 Om Saivolmai och Saivoneide äro ett med Passevaraolmai och
Neide.

110 Om Possioaccea, Iameacca, sielfwa döden Nubelolmai Vurnes¬
lodde etc.

120 Lapptrumman till dess Figur är ey aldeles en Circel, ey¬
heller Oval: Gudarna icke häller afsatte i sin ordning, ellr alle som
wara böra och på lapptrumman finnas skola. Fråges fördenskull effter
alt sådant, att man må få en ricktig och fullkomblig kundskap.

130 Item hwad som mehra är wid lapptrumman att Observera.