OCR Output

gjord, som kallas Solring: äfwen är offrat til henne för åtskillige sjuk¬
domar.

20 Horagalles, Thordön, wed Jukasjerf pajanolmai och ahkegas
kallad: i Arioplog på begge sidor om fjelryggen Horagalles och Ah¬
kegas; i Trundheims Ampt och Uhmeå Lapmark Horanorja. Denne
slår i sin wrede både menniskjor och ereatur ihjäl, äfwenledes stora
stycken af bergen, hwilkens wrede at stilla och dämpa, är offret skjedt
til honom, af en OxRen. Han förmenes wara blåkläd, af och an fara
i skyn, och gifwa dunderslag och blixt, hwarföre ock honom til ära
en hammar gjöres af 2 famnars längd, wäl utskurin och påritad, som
med blod här och der bestänkes och smörjes. Somliga mena at Hora¬
galles och Rariet skola wara et.

30 GissenOlmai, en Gud, som råder öfwer wädcrleken, snjö och is
Honom offras, at is ei skulle wara Renarne til skada, och at snjöwädret
måtte ophöra.

40 Månen, hwilko Decembris Månaden offres, at tå et wist arbete
afstås: item en ring, som hänges på wäggen, theri et hol är gjordt,
at Månen skal skina gjenom det holet och ringen.

50 Bjexolmai, sommargud, rådande öfr wäder och wind, watn
och haf. Honom offres en skyffel af trä.

60 Äro 3ne Ailkes, eller Atlikes och Aäilesolmai kallade. Dem
skal fredagen, lögerdagen och Söndagen wara offrade och helgade;
men mästaparten hålla före, at fredagen helgas Sarace, eller Saredni,
lögerdagen Radien och Söndagen de 3ne Ailkes. Derföre, när på de
dagarne är syndat medelst arbete eller annat, är bemte afgudomen

offrat til försoning.

30 Gudarne på jordene äro

10 Leiboimai, en Gud för skytterje, hwilko offres, sjunges, gjöres
bön och knäfal.

2d0o Kasolmai, en gud för fiskerjen, hwilko äfwen offres, såsom til
andre Gudar.

30 Qwinnan Mader/[a]ca, som med 3ne sina döttrar skal wara qwin¬
nokjönet til hjelp, och skal inmängja sig i sina döttrars syslor.

Saraca elr Saredmi är den första Maderacas dotter, som skal

gifwa barnet kroppen i Moderlifvet, hwilko Radien nedsändt själen.
3