OCR Output

man fast försäkrad, at Eders Maijtt en Kongl. ömhet och sorgfällighet
om ett så gudeligit wärckz befrämiande drager, såsom Eders Maijtt
allaredo i lapmarckerne Scholor allernådigst tilförordnat, men i Torneå
lappmarck en allenast i Jukasjerf upbygd blifvit, medan ingen wisshet
ankommit, om den andra i Koutokeino eller Utisjoki skall komma at
stå, hwarom Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdingen samt Vene¬
randum Consistorium warit i skiljachtige tanckar, och fördenskull Eders
Maijttz allernådigste godtfinnande uti underdånighet understält. Gud
alla Konungars Konung hafwe Eders Maijtt uti sin gudomeliga wård,
wälsigne Eders Maijtt med et långt lif, stadig helsa och ett lycksaligt
Regemente, samt förläne Eders Maijttz Christeliga råd och författningar
på nu warande Rikzdag och altid then lycko och framgång, som Eders
Maijtt, samt alla Eders Maijttz trogna undersåtare nu och i framtiden
innerligen fägnan- och frögdandes warder: att fred och rolighet må wara
och blifva innom Sweriges portar, och lycka i Konungens Palatz! Så¬
ledes önskar af hiertat den, som är och oupbörligen til dödedagen
förblifwer
Stormechtigste, Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Maijttz
Underdånigste undersåte
och trogne förebidiare
Henric Forbus.
Torneå d. 29 Martii 1727.

En kortt beskrifning om Kongl. Missions Collegio i Danne¬
mark, om Missionen, LapScholarne, och Lapparnes fasliga
afguderi, författad in Martio 1727, Af Henric Forbus.

Missions Collegium består af 4 Personer, Hr GebeimRåd Holst,
Hr GeheimRåd Monicken, eller en annan för tiden i des ställe, Pro¬
fess: Theol: i Köpenhamn, Hr Stenbock och BSeecreteraren Maling.
Lector i Trundheim Thomas von Vesten är Collegii Vicarius, men
sjelfwa Collegium i Köpenhamn, som blifwit förordnat 1715, och 1716
äro Betjenterne komne i Norige til sin förrättning. Vicarius Collegii
von Vesten har 1722 och 1723 uti 1!1/, åhrs tid warit i Lapmarken

Continuerligen och farit omkring, at noga gjöra sig kunnig om Lapska

RT Ta Te RA Ai