OCR Output

Prosten Henric Forbus' skrifvelse till K. M:t
den 29 mars 1727 med berättelse om den
norska lappmissionen och lapparnas
hedendom.

Stormächtigste, Allernådigste Konung.

n för Eders Maijttz Kongl. Thron medelst denne min underdånigste
J skrifft at framträda, föranlåtes iag af det fasliga afguderiet, som
i lappmarckerne ännu högst beklageligen öfwas skall, hwilcket alt
til denne tiden warit så dolt och lönt hållit, at ingen annan, än
lapparne sielfwe afwetat, men nu genom Gudz nåd börjar komma i
liuset, således wara beskaffat, såsom hosfölliande beskrifning utvisar,
den Eders Kongl. Maijtt iag i diupaste underdånighet fördristar pree¬
sentera, med föregången kortt berättelse om sådant wederstyggeligit
wäsendes afskaffande i Dannemarck på lappska orter, hwarest i 12
nästförflutna åhren, enkannerl. sedan 1722, en stor reformation skedd
är, och lapparne ifrån sit afguderi til den sanna Gudens dyrckan
förmådde. Skulle Eders Maijtt af Kongl. Nåd och mildhet, de under
Eders Maijttz Crono Sorterande lappar samma frihet förunna, som Hans
Maijtt af Dannemarck sine undersåtare gifvit, nemin at de utan något
påfölliande wärldzligit straff, måge få giöra sin bekännelse för weder¬
börande Prästerskap, eller andre der til förordnade, så förhoppas man
igenom den alsmechtigas nådige bistånd i Swenska lappmarckerne
äfwen samma nytta och frucht, at alt afguderi blir afskaffat och utrotat,
och den sanna Gudzdyrckan deste lyckeligare inplantad och stadfästad.
Och såsom detta til den stora Gudens H. Namns ähra, lof och pris, samt
de eländige lappars, som uti en hednisk vilfarelse swäfva, ändock Gudz
ord rikeligen uti en rund tid hos dem bodt, och rent och klart för dem

predikat blifvit, sanna omwändelse och eviga wälfärd länder; Altså är