OCR Output

MAG. CARL SOLANDERS RELATION OM LAPPARNAS HEDENDOM, 27

affecter och ärewördning; tagandes sedan husbonden et drickes kiäril
i handen, och dricker Strut Galles skål, kastandes sig rundt omkring,
samt nederslåendes dricka som öfrigit är; och hwarest då det mästa
faller, där lägges bröd och noget af hwad slagz mat de då hafwa;
somligestädes bäres mat bort ifrån kåttan. På samma dag slås neder
bränwin äfwen til sina andra gudars tiänst, en skål elr stor kosa
innan för eldstaden, den andra wid dörren; det som innom elden kom¬
mer skal Poxi-akka hafwa, och wid dörren Uxi-akka. Om TIuhle afftonen
slå de sina barn 3ne slag, et för gud, et för Fadren, och ett för modren.

För öfrigit, är til wetta, at hwad här anfördt finnes, bör och kan
intet i gemen, om alla lappar säjas och förstås, utan äro, gudi ähra, äfwen
ibland dem, som hos andra Christna, de, hwilka älska liuset och guds
fruktan, men hata mörkret och ogudaktigheten, åstundande mer och
mer at komma til wårs Herras Jesu Christi sanna kunskap; ej heller,
at en alla desse och så många offer och afgudar brukar och dyrkar,
utan den ena den, och en annan den andra; jemte det noga är at
märka, det de i alla lappmarker intet hafwa lika namn på sina offer
och gudar, och således talet mycket kommer til at ökas, hälst när man
uppå åtskilligas berättelse sig förliter; samt at mycket i forna tider
giängse warit, som nu aldeles afskaffat är. Gud förträde Satanam

under wåra fötter snarliga!