OCR Output

24 MAG. CARL SOLANDERS RELATION OM LAPPARNAS HEDENDOM.

Leib-Ollma, skal gifwa lycka til skytteri.

Mader-akka, skal hielpa qwinfoleken när de hafwa Menstruum.

Passe Mano, är det ny som lyser näst för elr uti Iuhblehögtiden,
hwilket dem heligt är, så at de under den tiden intet spinna hamp
och sehn; ej heller huggas och annat buller om afftonen giöras; utan
hänga de en stor ring uti kåttan, så stälter at månan genom honom
skina kan.

Passevare-Gulli, Helige fiälls fisk.

Passevare-Loide, Helige fälls Fogel.

Passevare-Sarva, Helige fiälls Rehn.

Passevare-Ollmaj, de helige fiällsmän, äro Spiritus Familiares, hwilka
kiöpas el. ärfwes, och äro uti wissa fiäll. Desse tilbedies och låfwas
med jöcke sång, hwilken sång dock offta brukas utan widskieppelse;
de som äro starke Noider, siunga denne sången i synnerhet och för
sig siälf; på det de måtte få desse til sig och fråga dem, om det de
åstunda weta; hwilket sker antingen wid! trumman, en yxa, en sten,
hästeben elr bössa, dem de hänga uppå et band uti kåttan; röra de
sig, så är det godt och ofelbart tekn om swar. När en qwinna wil
tilbedia dem; så hänger hon upp sitt bälte, och därigenom frågar.
Äfwen fråga de dem under tiden uti drömmar om hwad de willja
wetta. Men de som äro rätt starke Noider, bruka allenast sången, och
derigenom få wetta sin åstundade kunskap. Dessa låta de ock til sig
kalla genom sina Passevare-Loider.

Passevare-Neida, samma som Passevare-Ollmaj.

Possio-akka, hon tillåter skytteri; hwilken om Iuhble dagen offras
bränwin.

Rana-Neida, en ibland de större; hon skal giöra Marken grön om
wåhren til Rehnars föda, hwilken offras Creatur.

Sar-akka, skal hielpa barnsängz-qwinnan.

Sar-edmni, samma som Mader-akka.

Seide-Neida, samma som Passevare-Ollmaj.

Sertendurik, hafwer sitt tilhåll under kåttan, och offras honom när
man siuk är.

Strut-Galle, honom offras TIuhle dagen, om hwilkens hielp ännu
intet så kunnigt är.

1 med; danism, härstammande från det verk, som Solander excerperade.