OCR Output

blåser, och på följande sätt skiedt; honom offras et Creatur, dock intet
alla år, och wid Offer altaret, hafwa de honom til ähra satt et wäder¬
skått ', det de med blod bestrukit. HSådane tekn wid Offer altaren, sätties
ock en del derföre, at hwar Gud skal igenkiänna sitt offer; Ty hwad
för en gud Lappen offrar, så giör han det samma gemenln wid et
och samma offerställe; så at när man beser deras altaren, kan man af
det samma se, huru många gudar han offrar til. Denne Biex-Ollmas
skål drickes om Iuhl, sedan honom til ähra, öhl och brännewin neder¬
slagit är.

Beiwe-Neida, Solpiga, h:ken skal bo up wid Solen, och har fått
offer på samma sätt som verallden ollmaj, dock af hwita Creatur, och
i ställe för trä och klyfwan wid offer altaret, giöres Solen til ähra en
ring af trä, stor som en fierdingzbotn, den de kalla Solring, hwilken
med Figurer utskiäres, och smörjes med blod: hänne offras, at Solen
skal liufl: skina, och undertiden som somle wilja säja, för dem som
sitt förstånd förlorat. Wid St Hans tid ätes Solgröt, Solen til ähra.

Hora-Gallis elr Pajan-Olma, hafwandes sitt tilhåll uti skyn och
är blåklädder, hwilken skal förorsaka torndön; hwarföre när det hårdt
dundrar och blixtar, offra de honom en osnöpt oxren, och wid altaret
en hammare med blod besmörgd, uphänga.

Jami-akka, är de dödas moder.

Jami Ajmi-OUmaj, herskar i dödelighetenes Land, hwilka de så
kallade Jamiajmo Reiser ?, under sin beswifning befråga, om den som
siuker är, til sin förra helsa kan återstälter blifwa elr ej; gifwes då
hugneligt swar, så låfwas offer.

Jamilkkers upweckelse kallas, at de förmena sig kunna upwäcka
nogra af de döda, til at wakta sina Rehnar för odjuren.

Jossen-Ollma, hedies om winteren emot hårdt wäder och snö.

Jux-akka, skal gifwa gåssebarn för Pigobarn.

Kapper-Käiitet, äro alt för många, och wet man ännu intet i syn¬
nerhet berätta om.

Kiase-Ollma, gifwer lycka til fiskeri, hwilkens skål i synnerhet uti
bränwin om TIuhlen drickes. Andra hålla honom för Neptunus.

Kiorva-Radien, mindre än Radien siälf eller Ver Allden-Ollma.

1 hexkvast?

2 resenärerna.