OCR Output

22 MAG. CARL SOLANDERS RELATION OM LAPPARNAS HEDENDOM.

Tornei Manuale, Grans cateches af thessauro Catechetico Paulini con¬
traherad. Till Missions Betiänterne igemen, dessa; en bibel, en Psalm¬
bok, Christendomens kiärna, Hiörnings exercitatio Catechetica, Lodbergs
korta Spörsmål, Millers hiertespel öfwer Evang: tillika med dess pas¬
sions förklaring, fattigmans husbok, Bails praxis pietatis, Arends sanna
Christendom, Paradis Lustgård, Lassenii Bibliska kärna, Himmelska
Herredag, Menniskans skyldighet sielf öfwer dragelsens hemlighet,
Dericsens skriffter, Santhonis gyldne Clenodium, Beren Sivers Salig¬
hets medel.!

Förtekning jemte uttydning, på de afgudar och Offer, som de
danska Missions betiänte, ibland sina i Finnmarcken och Nordlanden
warande inbyggare, befunnit giängse och öflige wara; hwarifrån äfwen
en del af de under Swerige lydande lappar, ej heller aldeles kunna
befrias, i synnerhet de som i Orijas stora och widtbegrepne fiället ?,
samt längre norrut sig uppehålla och wistande äro; til hwilka förra,
ifrån Ofoden och Thyfiorden ? i Norrige många sina barn, at i bemte
högstbeklagel: afguderi och trulldom underrättade blifwa, försända, h:ket
Lector von Vest uti Instr: p: 1269 äfwen anförer.

Adoratio Rutu, skier, at diefwulen ifrån Menniskian och Creaturen
wika må.

Anabaptismus Magicus, skier således, at de för åtskillige orsaker, så¬
som siukdommar etc: döpa barnen å nyo, dock intet siälfwa insticktelse¬
orden upläsa, gifwandes dem andra namn än de i döpelsen unfått
hafwa, och äfwen i watnet lägga en ring af Messing. Warandes eljest
Messing hos Lapparne i gemen uti et stort wärde, med hwilken de
signera sina bössor, elr ock et stycke i mössan fastsättia så offta de
skiuta biörnar; sättiandes likaledes en ring af nogon storlek på en
rem, den de sedan smöja? elr binda kring om sin högra arm, emillan
handen och armbågan, hwilket skal giöra dem starka och frimodiga
en annan gång emot Biörnen och at han dem imedlertid ingen skada
tilfoga må.

Biex-OUmaj el. Biex-Gallis, är hos Lapparne en gud för wädret,
och bor up uti luften; til denne låfwas offer när wädret alt för starkt

KH

Jfr uppräkningen hos Hammond, s. 552 f.

Se ofvan & 19: not I.
Tysfjorden.

R » MM

träda på.