OCR Output

Sal: Probsten Grubb i Umeå, uti Sweriges Lappmarker skiedt wara,
berättar; ehuru wäl han pag: 882 åter sig utlåter, at wåra Swenska
om Sommaren dem i Schierföhn med bränwinet förföra: sökiandes imed¬
lertid som förmält är, at komma finnen och Lappen där til, det han
med Bränwins supande aldeles afstå skal; hwarföre ock skier, at när
nogen som afsagt sig bränwinet, men sitt löffte bryter, han warder
1ste och 2dre gången tiltalter, 3die gången skier det samma i hela
Församlingens närwaro, under det de enhälleligen bedia Gud för ho¬
nom, och omsider 4de gången ifrån H: Nattward afhållen, til dess
han giordt bättring, och det samma med missionariens attest gitter
bewisa, då han åter ad S: Synaxin, af ministerio admitterad warder;
emedan desse missions betiänter intet tillåteligit är, Sacramenterna
administrera, til h:ken ända, Lector sine Limitatione pag 99 anförer,
at Christus utsändt apostlarna, intet til at döpa, utan allenast til at
lära, och således skola äfwen dessa Missions Betiänte sände wara. I
synnerhet hafwa de handlande sökt at hindra, det offta bende bränwins
handel intet skulle afskaffas, och derföre utspridt, det Lector wid sin
visitation hafft en Bödel med sig; kallande äfwen den nu kiäring, som
intet wil och kan supa bränwin, hwar om widlyfftigt pag 525 i Jnstr:
pag 711 betygar Lector sine exceptione, at Christendomen öfwer alt
är förfallen, men besynnerln uti Nordlanden och Finmarcken. pag: 742,
kallas Skrifftepenning, el. nummus absolutorius, en horedaler. Äfwen
är offtanämde Lectors utlåtelse uti d: 3 tom: af Instr: at det giör
honom ondt och förtryter, det de Lappmän, som bekiändt sig hafft
trummor och annor widskieppelse bedrifwit, det de uti Swerige med
2ne weckors fängelse på watn och bröd äro straffade wordne &tc: tär
emot åter, warder sådana och andra grofwa Syndare, hos dem aldeles
ifrån det werldsliga straffet befriade, af föregifwen orsak, det de intet
annat wetta skola, än det är den rätta Guden som de dyrka, til dess
de omwände warda; ja, om de än skulle söka at tilfoga Missions
Betiänterne skada elr med döden hota, så skola de ändock aldeles
ostraffade blifwa. Och så med andra stora och grofwa synder.
Widare warder pag. 1250. 1251 utlåfwat, at utan betalning skal til
Missions betiänterna, som Studerade äro, följande böcker lemnas; Bux¬
torphii Lexicon Hebreum, Pasoris Lexicon Grzaecum, samt alla böcker,

som af Swenskan på Lappska tungomålet öfwersatte warda; äfwenledes