OCR Output

20 MAG. CARL SOLANDERS RELATION OM MISSIONEN M. M.

Sedermera, äro uti alla de amter och destricter, hwarest missio¬
narier förordnade, Scholar uprättade, och nu för tiden följande äro;
uti Trumsen 3. Senjen 4. Salten 9. Vesteralen 2. Ranen 2. Varsen ! 1.
och uti Trundheims amt 2 uti hwilka, Lappar och Finnar til precep¬
torer antagne äro, som tilförne Missionariernes tolkar warit, och uti
sin Christendom så underrättade, at de andra informera och lära kunna,
hafwande uti årlig lön 20 RD:.

Utom desse äro äfwen Hälgedagz wäktare tilsatte, hwilkas åliggande
skyldighet är, alt hwad de om afgudarne och andra synder höra, an¬
gifwa, samt sig underrättade giöra, om och huru wida Föräldrarna, sina
barn i Scholan sielfwa at underhålla, kunna hafwa tilfälle, då de oför¬
mögnares af Missionen niuta sitt uppehälle; förutan det, skola dessa
Helgedagzwäktare om Scholarnes och Församlinghusens Reparation och
upbyggande sig wårda låta, samt missionarierne under visitationerne
följaktige wara, då de hafwa sin rese förtäring, och utom dess i årlig
lön 1 RD:. För öfrigit, hafwa alla til denna Mission hörande betiänte,
sig til effterlefnad stella, hwad siälfwa collegium Missionis i Kiöpen¬
hamn dem anbefalla, samt den instruction offtaberde Lector, årligen
dem gifwandes warder, hwilken bemte Collegii approbation underställes,
och underskrifwen är, af Lector Theol: von Vest, såsom Collegii Mis¬
sionis Fullmäktig, och af Hans Skanke, Seminarii Schole Nidresensis
ConRector & desig. Rector, hwilkens besynnerl: tiänst är, at underwisa
dem som Missions Betiänte warda, hwilka icke dess mindre af lector om
sin skickelighet här til, examineras skola, likaledes underskrifwen af
Hans Hagerup, den Nordiske Missions Casseur. Bemelte Instruction,
som är mycket widlyfftig, och allaredan til d: 23 Martii 1725 består af
1276 pag: in Fol: continvueres åbrl: med, i anledning af förefallande
Casus, och de berättelser som ifrån Missions-Betiänterne inkomma; och
finnes tär äfwen mycket infördt om denna Missions begynnelse, Lecto¬
rens giorde Visitationer, men i synnerhet om det afguderi, som han
ibland de danske Lappar och finnar funnit, samt det missbruk och
allehanda synder, som af det öfwerflödige Bränwins mångleri, för¬
orsakade äro; ja, pag. 1230, står, at de af kiärlek för denne drycken
sålt sina ägna barn; Hwarföre ock än al flit anwändes ifrån den samma
dem afhålla; hwilket Lector pag: 353 effter plägad correspondence med

1 Läs: Vefsen.