OCR Output

MAG. CARL SOLANDERS RELATION OM MISSIONEN M. M. 19

ibland hwilka somliga hafwa warit, och ännu så obetänckte och mot¬
willige äro, at de uti de stora emillan Norrige och Swerige warande
fiäll och willmarker, i synnerhet uti Orijas fiället!, sig uppehålla, och
intet på många år se låta. Hafwandes Lector von West uti årlig Lön
500 RDr och utom dess alla sina reseomkostningar betalte. Til widare
detta wärkets befrämjande, äro uti Nordlanden 5 Missionarier consti¬
tuerade, och äro 1 Trumsendensis Siur Kihldal, 2 Senjensis, Sedenius,
3 Saltensis, Jöns Kihldahl, som tillika är Lector von Westes fullmäktig,
och åter i den senares frånwaro under visitationerne, Simon Kibldal.
4 Ranensis, Munk, och dess vice Missionarius, Arved Bistock. 5 Var¬
sensis 2, Dass. uti Trundhiems amt är Hellseet. I Finnmarken följande
1 Jessing 2. Lim. 3. Lectors Fullmäktig och missionarius Altensis,
Lund. 4 En som nyln förordnad är, och til namnet ännu okunnig.
Desse Missionariers besynnerlige ämbete och åliggande plikt är, at
flitigt resa omkring i sine distrieter, Lapparne och Finnarne i Guds
ord underrätta, omwända och til sanningenes kundskap föra, samt på
det nogaste sig underrättade giöra, om detta folckets afguderi och
widskieppelser, jemte det, de alt bränwins säljande och supande skole
söka at förekomma; stellande sig för öfrigit til effterrättelse, hwad dem
af Collegio Missionis eller dess Fullmäktig Lector von West, anbefalt
blifwer. Desse Missionarier böra alla Studerade och Literati wara, hwil¬
ket de ock nu för tiden äro, undantagandes Hellseet, hwilka äfwen
in 'Theologicis, innan de til Mission antagne warda, examineras skola;
åtniutande sedan i årlig lön 80 RD:, men Kihldal som hela sin lifstid
wid denna mission förblifwa will, undfått tilökning af 20 RDr, och
äfwenledes för sin hustru Karin Andersdotter, som Finnarnes qwin¬
folk underwisa skal, 20 RD:; warandes han 3 tärstädes födder, samt dess
föräldrar och släktingar samma okunnighet och afguderi som de andra,
undergifna warit. En extraordinarius Missionarius niuter 50 ä 60 RD:

i lön, effter som hans arbete och resor swåre och långe äro.

1 »De vilde Lapper fra Orjes-Fieldet> omtalas också hos Hammond, s. 554, efter
von Westens »Missions Anstalter». Med Orijas, Orjes afses tydligen det finmarks¬
lapska ordet oarjes, orjis »sydvästlig, västlig» (lulelapska årjatj »sydlig»), och von
Westen har väl hört det användas i ett kollektivnamn för de inre trakterna någon¬
städes, där dessa lågo ungefär i sydvästlig riktning från hafvet, alltså i Finmarken.

2 Läs: Vefsensis.

3 Läs: hon; hon var en lappfliicka från Harjangen i Ofoten (Hammond, s. 838).