OCR Output

18 MAG. CARL SOLANDERS RELATION OM MISSIONEN M. M.

Concellie Collegio jag sådant bordt ödmiukt och allerhörsammast in¬
sända med wördsamste förblifwande
Eders hög Grefl: Excellenciers
och
Höglofl: Kongl: Cancellie Collegii
Tienstskyldigaste och tiensthörsamste tienare.
J. Grumndel

Umeå d: 14
Juan kIl27. L. Bursell

Kort Relation, om den danska Missions tilstånd uti Norrige,

dels af berörde Missions-Betiänters meddelte Instruction,

samt, dels af Missionariens Jöns Kihldals, mundtelige giorde
berättelse, extraherad; som skiedde 1726.

Anno 1715, är effter Konungens i Danmarks under d: 18 April
samma år utgifne befallning et Collegium Missionarium uti Kiöpenhambn
förordnat och inrättat, bestående af en preses och 4 assessores; och
Presiderar nu för tiden GeheimeRådet Hollst, som til assessorer hafwer
S. Theol: prof: Stenbock, Maling, etc: skolandes berde Collegium hafwa
försorg, at den rena Evangeliska läran, uti Nordlanden och Finmarcken,
Grönland och Ostlindien, måtte blifwa utspridt och widare Stadfäst.
Och til at med större frukt och nytta samma wärk befordra, hafwer
samma Collegium til sin fullmäktig wid Mission uti Norrige, S. Theol:
Lectoren uti Trundhiem, Thomas von West, förordnat; Hwilken år
1716 igenom hela Finmarcken reste, om inbyggarenas andeliga tilstånd
tärsammastädes, sig at underrättad giöra; hwarest han icke allenast en
stor fåkunnighet uti Öhristendomens kunskap, utan ock mycken wid¬
skieppelse, trolldom och afguderi befunnit. I samma mening och upsåt,
förrättade bemelte Lector Åhr 1721 visitation i Nordlanden, som äfwen
til sin andel: wälfärd, uti et slätt och beklageligit tilstånd war; hwilket
så mycket lättare at sluta, som hos berde Lappar och finnar, inga Kyrkior
och Scholar upbygde, eller nogra Prester wistande warit, och således
sällan eller aldrig fått offtare nogon gudstiänst och underwisning, än
de til Landsbygden uti Norige el. Sweriges Lappmarker öfwerkommit,