OCR Output

IN:

Mag. Carl Solanders relation om den norska
lappmissionen och lapparnas hedendom.

ögwälborne Herr Grefwe, Kongl: Majts och Sweriges Rikes Råd
H och President i Riksens Cancellie Collegio.

Högwälborne Herr Grefwe, Kongl: Majts och Sweriges Rikes Råd
och President uti den Kongl: Lag Commissionen.

Högwälborne Herr Grefwe, Kongl: Majts och Sweriges Rikes Råd.

Högwälborne Herr Baron och Hof Canceller.

Så och
Hög- och Wälborne Herrar CancellieRåd.

Sedan jag under d: 26 april til hans Kongl: Majtt underdånigst
insändt det extract som Landzhöfdinge Ämbetet i min frånwaro af den
Norrske Missionariens Jöns Kildahls medhafde Missionair-Böcker, samt
mig förfrågat huru jag mig hade at förehålla, i fall bemelte Kildahl
widare skulle komma ifrån Norrige hit neder utan wederbörligit rese¬
pass, at i följe af sin föregifne Instruction wilja handla med wåre
Swenske Prester i Lappmarkerne om det som til Lapparnes omwän¬
delse tiäna kunde. Så har Probstens i Piteå Son Magister Carl So¬
lander insändt mig hosgående Relation berörande Missions wärcket
där i Norrige, hwilken han inhämtadt och sammandragit, dels utur
desse berörde Missions-Böcker och Instructioner hwilka bemte Kildahli
wintras med sig hade, dels af hans munteliga berättelse: och som i
bemte relation en och annan omständighet warder berörd, huru för¬
fattningen där i Norrige med Scholar och Kyrckior samt Lapparnes om¬
wändelse ifrån det afguderi där ännu skal wara i de Norrske Finn¬
och Lappmarkerne; Så har Eders hög Grefl: Excellencier och högl: Kongl:

a