OCR Output

16 PAULUS SAMILINS UTTYDNING AF VON WESTENS TERMER.

vare på dem wred, och således tillskyndar dem någon skada och olycka,
ther före måste deras qwinnor graneligen wachta sig, at de intet gå
kring om Passevara.

4. Possio akka, är en gudinna, som har acht om indre dehlen af
deras tiäll, och deriveres utaf Possio, som betyder indersta dehblen af
tiället, och akka en kiäring heller gamal qwinna.

5. Niåfwo gedge, är en sten, på hwilcken lapparne pläga kasta
fiskens inälfwor och fil, på det de skolla få mycken fisk, af sådana
siögar ther råå uti wistas, och deriveres af Niåfwo, som betyder fält,
och gedge, som bemärcker en sten, omkring sådan niåfwo gedge få icke
heller qwinnor gå, lika som de icke få gå omkring Passevarre, så få
de ej heller gå omkring Niåfwo gedge, ty de kalla Niåfwo gedge äfwen
Passe, som Passevarre.

6. Nemoguelle, bemärcker Namfisk, den lapparna bruka då, när
barnen blifwa siuka, och denne få icke alla; utan allenast de, som äro
omdöpte, ty lapparne hafwa gifwit sina barn andra nam, då de blifwit
siuke, på det de skulle, efter deras mening, der efter blifwa friskare.
Denne Nemoguelle, deriveres utaf Nemo och guelle, af hwilcka den
förra betyder nämna, och der af kommer äfwen det ordet namadet,
hwilcket bemärcker gifwa namn, och guelle, som betyder fisk.

7. Passevarreguelle, som betyder helig bergz fisk, denna bruka
Noidar eller trollkarlar, när de welja tillskynda sin nästa något ondt,
och deriveres af Passevarre och guelle, af hwilcka den senare betyder:
fisk, och den förra helig berg, heller och sielfwa Afguden. Desse äro
nu de förnämsta Afgudars namn, så wäl deras, som i Norske Missio¬
nerns bref stå, såsom de andre Afgudars, hwilcka jag i ödmiukhet welat
ingifwa.

Upsala d: 25. Novemb: 1742.

| Paulus Samilin.
1 Lindahl & Öhrling » Njowo»>, fisk-rensning, fisk-fjäll och tarmar. Njowo fjällo,

et bräde at rensa fisk uppå». Från Lule lappmark känner Wiklund ej detta ord,
men väl dess stamverb njuovvat »slakta; få; rensa fisk».