OCR Output

fisk; men när det warder sammansatter med Saivo, bemärcker det Spå¬
mans wercktyg, eller hielpe medel.

z. 8. Saivoladde, bemärcker äfwen ett sådant hielpe medel, hwilcken
Noidar eller spåmän bruka, och deriveres utaf Saivo och ladde eller
lådde, af hwilcka den förra bemärcker ett hielpe medel, och den senare
betyder en fogel; men när det blifwer sammansatt med Saivo, beteck¬
nar det en sådan fogel som brukas af spåmän såsom ett Instrument
eller wercktyg.

aa. 9. Kobda, betyder lapparnas spåtrumma.

bb. 10. Jamiker, betyder en döder.

cc. 11. Jamikaimo, bemärcker dödzens land och är sammansatt af
jamik, som betecknar en döder, och aimo, hwilket betyder ett land.

12. Mieja, Axstielko, Giergie, wet jag icke hwad de betyda,
emedan jag icke sedt, ej heller hört talas om sådana ord!

dd. 13. Biergo, betyder kiött, ty då det säjes: dat le Biergo, så
är det så mycket sagt, som detta är dens eller dens kiött.

ee. 14. Varra, bemärker blod, när det säjes: dat le mo warra, är
på Swänskan, detta är mitt blod.

gg. 15. Mubben aimo, betyder den andra werlden och deriveres
utaf Mubbe, som betyder den andra, och aimo, hwilket bemärcker land
eller werld.

ff. 16. Jbmelgare, betyder gudz kiärile, och förstås, när det säjes,
at lapparne dricka Jbmelgare eller Jubmelgare, Herrans nattward.

hh. 17. Rautu, betyder helfwete.

Jbland desse gudars antall, som uti Norske Missionerens bref finnas
upräcknade, kunna äfwen följande anföras.

1. Ziesen ålmai, Sommarman, och deriveres utaf giese, Sommar
och olmai man, och i ansende till denna sin derivation bemärcker det
en sådan afgud, som regerar Sommaren och till honom offra de, på
det han skal giöra en god och wacker Sommar.

2. Mano, månan, hwilcken de ock hålla för en gud.

3. Passevara, helige berg, och deriveres utaf Passe, helig, som
ei annat hos lapparne bemärker, än sielfwa afguden; ty de kalla den
gemenligen Passe, och vara eller varre berg, om sådana Passe vare
får ingen utaf lappska qwinnor gå, ty om de det giöra, warder Passe

1 Skriffel, jfr ofvan sid. & och rad 2 nedifrån (täxten).
>