OCR Output

14 PAULUS SAMILINS UTTYDNING AF VON WESTENS TERMER.

eller juex, som bemärcker en båge eller byssa, och akka kiäring eller
en gamal qwinna.

p. 15. Sergvedmni, om denna har jag icke hört talas; utan han lärer
wara bruklig hos Norske lapparna.

q- 16. Leibolmai, kommer utaf det ordet leib, som egenteligen
bemärcker ahl, och olmai, man; men emedan abl barck, när den warder
tuggat eller kokat, blifwer röd såsom blod; ty hafwa lapparne begynt
kalla detsamma leibålmai, som då, efter deras mening, betyder en
sådan, som råder öfwer skytterij, och till honom offra lapparne, på det
han skal giöra dem lyckliga uti deras skytterij och jägerij.

r. 17. Giase olmai, betecknar en watuman, och deriveras utaf giase,
heller som det rättare bokstafwäres tiatze, som betyder watn, och olmai,
man, och i ansende till sitt ursprung och derivation, bemärcker det
en sådan, som råder och regerar watn.

s. 1. Fudno, betyder diefwulen, brukas då, när lapparne swärja,
RBautu, verto, Idni Kiebs olmai bemärcka äfwen det samma, som Fudno.

t. 2. Saivo, brukas af Noidar eller spåmän, när de wilja tillskynda
sin nästa någon skada, till exempel, om en Noidar har till sin saivo,
wargen, så skickar han, genom diefwulens macht, den samma till sin
owän, hwilcken då antingen i hiäll rifwer den andras Renar, eller
Eljest tillskyndar honom skada, och i ansende härtill, är saivo ej
annat än Noidarns el: spåmäns hielpe medel, hwarigenom han tillfogar
något ondt på sin nästa, heller ock på hans ägodehlar.

u. 3. Bisse eller Passe, betyda ett heligt berg, somlige kalla det
Bisse, och somlige Passe; men betyda dock båda ett och detsamma.

v. 4. Gadhe, som står i Norske Missionerens bref, wet jag icke,
om det brukas här hos wåra lappar, ty jag har icke hördt nämnas om
det, icke heller wet jag hwad det betyder?

w. 5. Saivo olmai, brukas jämväl af spåmän, och betyder en man,
som warder brukat till at giöra skada, och deriveres af Saivo, som
betyder ett hielpe medel och olmai, en man.

x. 6. Noidesvoligne, betyder Spåmanswisa, den de siunga, när de
slå på Spåtrumman ?.

y. 7. Saivoguelle, kommer utaf Saivo, och guelle, som betyder en

1 Gadhe är skriffel för gadse, jfr ofvan sid. 10, not 1.
2 Förklaringen oriktig och beroende på ett skriffel, jfr ofvan sid. 2, not 1.