OCR Output

PAULUS SAMILINS UTTYDNING AF VON WESTENS TERMER. 13

utan twifwel dyrckas af Norske lapparne, och kan skie ock utaf de
lappar som wistas långt opp i fälle.

e. 5. Biegs ålmai, deriveres och härflyter utaf Bieg, weder, och
ålmai, en man, och således i ansende till des ursprung, betecknar det
en sådan gud, efter deras inbillning och galna mening, som regerar
och råder öfwer weder och watn, till honom offra lapparna; på thet
han skall stilla wedret och stormen.

f. 6. Thor, kallas en gud, som mycket dundrar i luften, då han
wred warder, och slår stora stycken sönder af bergen, nederfäller trä¬
derna och slår äfwen menniskiorna i hiäl. och är ei annat än Thorn
eller åskian.

g. 7. Horagalles, om hwileken jag förwisso ej wett giöra någon
wiss berättelse; utan i deras fabler och sagor talas mycket om denna
Horagalles, och säjes, då synda-floden gick öfwer den förra werlden,
at han då blifwit conserverat på en ruten ståck, på hwilcken han sutit
till des flodzens watn förtorckades af jorden.

bh. 8. Adsiegadh, är ock ibland deras gudars antall, och är ej annat,
än som wi kalla Thor eller åskian. Lapparne pläga, när åskian dun¬
drar, stiga under en gran, och slå sin knif i trädet under hwilcket de
sittia, eller också flå barcken på en sida af träet, på det at äskian
icke skall giöra dem någon skada.

i. 9. Ailekes olmai, äro tre helige män, till hwilkas ähra och tienst
lögerdagens och Söndagens helig hållande är skiedt.

k. 10. Beifwe, Solen, den dyrcka ock lapparne för en gud, och
det till den ändan, at hon skal skina klar och giöra at gräset wäxer
till renens föda.

1. 11. Maderakka, betecknar en gudinna, som hielper qwinnor i
deras barns nöd, och deriveras och kommer utaf Mader och akka, som
betyder en kiering eller qwinna.

m. 12. Sarakka, bemärcker äfwen en gudinna, som gifwer barnet
kiött, sedan Radien har nedsändt andan, och deriveras af Sar, och akka,
af hwilcka det förra betyder signa, och det senare bemärcker en kiering
eller gamal qwinna.

n. 13. Ugsakka, betecknar en döra gudinna, och deriveras utaf ugs
eller ux dör, och akka kiäring.

0. 14. Juxakka, betyder en båga gudinna och kommer utaf Jux