OCR Output

CET.

Paulus Samilins uttydning af de lapska orden
i von Westens bref.

T ”"örklaring öfwer de Afgudars namn, och andra lappske ord, som i

Norske Missionerens bref till de Swänske Lapp Präster, af den 11.
Martii, åbr 1723. befintege äro, hwarjämte äfwen anföres något om de
andra Lapparnes Afgudar, gifwen, till ödmiukast efterlefnad af Hög¬
wördige Herr Professorns Hallenii gunstige befallning, af undertecknad,
och är som följer, nembl:n

a. 1. Radien eller som den kallas uti Norska Missionerens bref
Radienatsie, kallas en sådan gud, som skal nedsända andan till men¬
niskans aflelse i moder lifvet, och öfwerlefwererar den gudinnan Muder¬
akkal! i händer, hwilken återigen straxt antwardar densamma sin
dotter Sarakka, som låter wäxa kiött på andan, till des thet blifwer
ett fullkomligit foster. Radien säjes ock uptaga de döda till sig, sedan
de en tid lång warit i jabmi aimo, eller i dödzens land.

b. 2. Radiengedde, deriveras och härkommer utaf Radien, hwilcken
bemärcker en gud, som jag ofwan före nämde, och gedde, som be¬
tecknar en slätt plan eller fält, på hwilcken en debl Lappar om Som¬
maren pläga kiöra i hop sina Renar, och i ansende til sitt ursprung
betyder det en sådan afgud, som har omwårdnad om Renens skiötsel
och upwachtning.

ce. 3. Varalden olmai, kommer eller deriveras af werald, som be¬
tyder thenna wärlden, och ålmai, man, och bemärcker altså en gud,
hwilckens macht är stor, och denne säjes styra och regera werlden;
dock förstå lapparne med varalden olmai icke den rätta och sanna guden;
utan en annan mächtig gud, oansedt de icke wilja tilstå det.

d. 4. Maderaja, som uti Norska Missionerens bref står, wet icke

jag, ei heller har jag hört något berättas om henne, utan hon lärer

1 Skriffel för Maderakka.