OCR Output

KERSTIN JAKOBSDOTTERS UTTYDNING AF VON WESTENS TERMER. bl

Maderakka Gaml. Kiäringen, som förr omtalt är.

Noider 9: Trullkarlar.

Harkiölen > menar hon wara det samma som Herculs fiäll bort om
Ström i Hammar dahl, det ock bönderna ibid: skola afwetta, allenast
dhe willia wittna sanningen sade hon, ty af dem köpes, Höns, Hästar,
Koor, Kattor, Hundar etc. till offers; Si Fides habenda narranti.

Orden har iag dehls ändrat, effter Hennas stafwelser och som det
är stor difference och otaliga Dialecter uthi deras språk, så är wähl tro¬
ligit, att den ena ey så noga skall förstå den andra.

Hon war ock rädder före att andra Lappkiär. skulle Henne förfölja
om dhe finge weta Henne theras hemligheter uppenbara. Jmedlertid

tackade hon Gud att hon ey wiste af alt deras afguderi.

A: A: Burman.

ITE sid: 4, nöt 2.