OCR Output

10 KERSTIN JAKOBSDOTTERS UTTYDNING AF VON WESTENS TERMER.

finnas, och der som det största är, äro 3 portar, genom den medleste
porten går Lappen in dok om midnatz tid, men om ottan eller sen
qwäller ut— och skola Lapparne här wid, som wid all annor Super¬
stition wara grufsam Helige, att hon sade sig ey kunna tro några den
rätta lärans Ledamöter så eniga wara kunna och ömma för sin Religion.

Gade! 20: Stå ut med en ting, anat wiste hon ey.

Sairoolmai? 2: sielfwa under hollaren i berget. .

Noides Vaigmni? 9: wys mans underwisning.

Saivogelle 2: dhe som följa — ty Gell betyder Skara, hoop, följe”.

Kobdu eller Kobda 2: Trumma.

Jami Kaimo 2: döden hwilken dhe grufwelegen rädas före och wilja
ther ifrån befriade och förlossade warda.

Reinagta 2: Ondtz bortskaffare >.

Veertos 2: ond.

Jonus — Jonsuk od: midsommare'.

Udde nemo lauck — döpt af något annat”? .

Saralkka giesset 9: en qwinna som ser sig om huru det skall gå.

Sarakhi nammo? od: Skapat Faders namn. Akhi är Fader.

Vatte le Sarakka biergis !9 a: det war en Skapare moder i berget;
Ty Sar betyder skapa.

Sarakka gwinna eller Hustru, och med att Skapa dok mehra till ondt.

Ibmelgare 2: Wår Herres skiähl, rectius mihi, Siähl, ty Ibmel
skall betyda wår Herre och Gare skiähl I,

Mubbe naimo ellr Muble naimo?? 9: den andra werlden. Moble

annan Naimo werld.

1 yon Westen gadse; hennes förklaringsförsök, gjordt med ledning af en oriktig
kopia, förfaller alltså.
2 von Westen saivoolmai.

3 — trollkarlsanda.

4 Oriktig förklaring, grundande sig på oriktig kopia af von Westens saivogvelle.

5 Burman har trott, att von Westens averruncatores malorum skulle vara en
öfversättning af Reinagta, jfr ofvan sid. 2, not 3.

6 Jonus är en felskrifning för originalets Idnus (sid. 2, rad 5 uppifr.).

7 Se ofvan sid. 3, not 2.

8 Oriktig förklaring, beroende på felskrifning, se ofvan sid. 3, not 3.

9 Felskrifning för originalets »i Sarakke navn».

10 Felskrifning, se ofvan sid. 3, not 6.

11 d. v. s. skål, fat.

12 Felskrifningar för originalets Mubbenaimo.