OCR Output

KERSTIN JAKOBSDOTTERS UTTYDNING AF VON WESTENS TERMER. 9

Maderakka 2: Hustru eller qwinna, puta furiskt updiktad, den
gamleste eller af ewighet.

Sarakka 92: elliest en qwinna, dok förstås här en yngre än den
förra.

Uggsakka 2: hustru för låsdören wacht stående att ingen må gå in.

Jugsakka idem putatur.

:Sergoedni—Sarak betyder ewighet!.

Nojde 2: wys man eller Trullkarl.

Store Nojde — af wärste slaget och utlärdast i den Scholan, hwilka
när dheras söner wilja lära all dheras konst, neka dhe der till, och
säya sig hafwa gifwit kropp och siähl för den konsten till Ula Kaimo?
ellr Mud baimo? 9: den andra ewiga werlden: Thesse sade och hölt hon
för full sanning att the med Satans hielp hwarandra ifrån döden kunna
frälsa, fast än dbe 3 dygn warit döde i thet the gå in i Ula Kaimo,
kunna ock igänkänna the dödas siäbl, samt rycka henne tädan, men
sig sielfwa kunna dhe intet hielpa: Heu illa

Helbolmai?, såsom en man som försummar sig wid något godt
som står honom före.

Giasse Olmai? 9: en man som ser sig om hwad han skall taga
sig före.

Fawno ellr Fudno 2: den wärsta i Helfwetet.

Rawtu 2: ett land ganska långt norr, som Hennes mohr hemma sagdt.

Idnu 2: mor — dok menar hon här förstås en ond mor.

Kesolmai, melius Kiebsolmai 2: Gamlen eller Hin hårde, som dhe
holla för swart, ty Kiebs är swart, Olmai man.

Saivo 2: Store Fiäll eller Berg, der röken står ellr de wärsta spö¬
ken som der boo, derest ock skola wara kiärnor som går, Salva venia,
ellr orenlighet, hwilka om man widrörer, så gå dhe igien och synas
intet. Hönsen eller Tuppar gahla ther ock, skall wara långt Norr,
sådane Saivo skall dhe holla för sina underhollare.

Bise ellr Biss idem ett hel. fiäll, ther sådane theras råd 9: Spöken

tänkbar öfversättning.
Fel för von Westens Mubbenaimo.
Felskrifning för von Westens Leibolmai.
von Westens Giaseolmai, hvars giase afser tjatse »vatten», har af den som ut¬
frågat K. J. utlästs med börjande gi- i st. f. tj-, så att hon uppfattat det såsom af¬

Be ÄÅ+ NM HF

seende gehtjet »se på>.