OCR Output

tr

Kerstin Jakobsdotters uttydning af de lapska
orden i von Westens bref.

appqwinnan Hustru Cherstin Jacobsdotter som mästadehls i sin tid
L wistatz uthi Medelpad- och Helsingeland, men som kortast umgåtz
med Nordska Lapperna, och beklagar sig hafwa tänkt att theras galen¬
skap ey skulle härröra af Hin onde, och theremot åstundar nu mehr
och mehr till wäxa uthi den sanna Gudens och sin Frälsares kundskap,
hon har, så wida henne kunogt kan wara, följande uttydning lemnat
på dhe Lapperska ord, som i Högw: Hr Th. v. Vestens berättelse från
Norrige finnas.

Radienatsie wet hon ey annat betyda än som Utterjkin!.

Veralde nolmai, elakaste ellr wärste man ?.

Sladeraia 2: lögnares gofar?.

Bieg solmai 2: Man regerande wärsta wädret.

Thor ellr Hor. Thore Horagalles idem.

Adschiegads 2: menniska stående för en stor eld?

Aäle Kesolmai Paive 2: Aile och Paive betyder båda till Gudz dag
eller Sabath. Men Kesolmai, som står emellan, betyder Fahn >.

1 Torde vara afskrifningsfel för »Utterskin», hvilket dock är en alldeles otänk¬
bar öfversättning af Radienatsie; i -natsie har hon troligen tyckt sig höra det syd¬
lapska nahke »skinn>.

2 En oriktig öfversättning; antingen det svenska värre, som äfven lånats till
sydlapska dialekter (t. ex. i värranit »bli värre»), eller också det sydlapska veres
»elak, argsint» har här föresväfvat henne.

3 Hos von Westen står Maderaja; hon har tydligen utfrågats efter en dålig kopia
af brefvet.

4 Från Jukkasjärvi har Wiklund antecknat, att adj. atjek begagnas om en per¬
son, som är krokig och framåtböjd af sjukdom, och att ortnamnet Atjek-pakte i an¬
slutning härtill betyder »den mycket branta, nästan öfverhängande klippan». Det är
icke uteslutet, att en dylik betydelse äfven kunnat finnas på sydlapskt område, i hvil¬
ket fall K. J:s förklaringsförsök kanske skulle sammanhänga därmed, att en person,
som står och värmer sig framför en eld, lutar sig fram mot den.

5 Något Kesolmai »fan» finnes icke, ej häller något Aile »söndag». Hos von
Westen står Ailekes olmai.