OCR Output

THOMAS VON WESTENS BREF TILL PRÄSTERSKAPET I JÄMTLAND. 7

bud kand jo icke komme med sverd eller haardhed, men med sagt¬
modighed, Guds ord, hands aand og kraft i dend allerstörste kierlighed.

Dersom der var at bekomme hoss Eder Novum Foedus Lappico
idiomate per Rangium! cura Lectoris Hernösandensis, da giör I mig
en stor tieneste, at I ville skicke mig et exemplar og endnu större,
om Jeg faar flere exemplarer, dem Jeg gierne til al takke vil betale
med det priis som forlanges.

Og nu er min siste begiering denne, at Eders Velerverdigheder
og Erverdigheder vilde holde mig til gode og forklare til det beste
denne min skrifvelsse, tbi Gud er vidne at Jeg har skreved det alt¬
ssammen for Guds ansigt i mit hiertes inderste bedrövelsse ofver de
forförde faar, og i haab at Christus skal dog i denne siste verdens tid
forbarme sig ofver det arme Lappefolk. Nu vare da saliggiörelsen og
riget og magten Gud og Christo, dertil siger hinanden, dertil siger
baade Sverrig og Norrig, Amen, Ja Amen!

Mine kigere Brödres i Christo, de Velzgerverdige og Erverdige
Presters i Jemteland og anden steds, hvor finner ere underliggende

velvilligste tienere og medstridere til Guds rige
Thomas von Westen.
Snaasen 11 Mart. 1723.

[ Utanskrift.]

De Velerverdige, Meged /Ervardige, Hederlige Prester fra Jemte¬
land og anden steds hvor Lapper tilholder udi Sverriges rige, af hvilke
endel formodes paa Levangers market, Sine kizere brödre i Christo,

huldeligen

1 Den af pastorn i Silbojokk LARS RANGIUS under åren 1701—13 utförda öfver¬
sättningen af N. T. blef aldrig tryckt.