OCR Output

THOMAS VON WESTENS BREF TILL PRÄSTERSKAPET I JÄMTLAND. 5

for at vare blandt de beste Christne Jeg kiender thi Jeg har i Find¬
marken talt med mange af dem; og al det gode er ved en eneste
Prestes Her Gabriels! fliid udretted. Men siden bar Jeg icke heller
fundet saadanne Svenske Lapper. - Lader os nu i Jesu navn mod ver¬
dens ende arbeide af al kraft, at icke Satan skal faae flere sizele af
dend arme nation, thi det er nok at deres forfedre ere dend störste
deel gandske farne Rautu i vold.

Ligesom i de 2 forrige Missionsreiser ere Findmarkens finner om¬
vendte ved Guds naade, og nu ved Missionariorum og Catechetarum
bragte til dend aandelig vext udi Christo, at Jeg holder nu Finmar¬
kens finner og Lapper for at vere vel opliuste og gode Christne; saa
har og Gud i denne min tredie Missionsreisse icke mindre velsignet
mit ringe arbeide i Nordlandene og i Trundhiembs Amt, at saavidt hidtil
vist er, da har Gud udkasted dend gamle drage og riget er bleved
Christi. De kiere finner og Lapper har bekiendt frivillig deres elen¬
digheder og daarligheder, de har gredt bitterlig over deres synder,
opretted en fast pakt med Gud igien, annammed i al lydighed vore
bud som vi gafve i Christo, og en stoor deel af dem gived klare
kiendetegn paa, at Gud er i dem og de i Gud. Dend samme naade
vil ogsaa ufeilbarligen Gud gifve Eder paa dend Svenske side, naar
verked blir angrebed i Guds kraft og aandeligen, og efterdi I har
arbeidet paa Lapperne hos Eder, förend vi arbeidede paa vores Lapper,
thi vi har i lang tid icke skiötted de arme faar, det vi med vemodig¬
hed bekiende, da indtager dog dend seier ofver Satan og lader icke
af at bestride dend Samaritanismum Lapponicum med Guds aands vaa¬
ben, indtil I Seer Satanam knussed under Eders födder, og alle Eders
Lapper at vere blevne Christne af hierted. Sandelig dends lön skal
vere stor i himmelen som först begynder slaged mod Lappe-dievelen,
og Herren hands Gud vare med ham! Jeg veed at der ere saadanne
sindede blandt Eder, thi Jeg spurde med glede i Salten, at en Svensk
Profst > giorde alvor deraf og vilde icke taale at de Svenske Lapper
lengere skulde vere baade Baals og Herrens tienere, og at hand dag
og nat giorde al sin fliid til Lappernes sande omvendelse.

Fy I Gabyel Tuderus.
2 Härmed menas säkerligen prosten NILs GRUBB i Umeå, hvilken särskildt ifrade

för lapparnas omvändelse (jfr Haller, ss. 19, 26) och med hvilken von Westen bref¬
vexlat (se nedan i Solanders relation).